HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 747.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

1:5
plaatse waar vele fabrieken van rlenuellden aard bestaan, zij zich
het gemakkelijkst bewegen en staande houden.
De fabriekant vindt daar beter technische hulp; kapitalen van
kooplieden en speeulanten verbinden zich aan zijne grondstollen
of producten; zi_j voeren hein de eerste aan en nenien hem de
laatste geniakkelijk af.
In één woord, hij vindt zieh rondom geplaatst in al de
gemakken, welke groote kapitalen, teehnisehe wetenschap en
’ praktijk, koophandel en scheepvaart hein op iedere sehrede als
van zelve aanbieden.
De meer op zieh zelven staande fabriekanten zijn hiervan
verstoken; deze inoeten dit alles niet ongeloofelijke inoeite en
meerdere kosten elders opsporen, niet eigene kapitalen uitvoeren,
en hunne handelingen van het eerste tot het laatste oogenblik
tot in derzelver kleinste bewegingen gadeslaan.
Ons land dus, waar niinder industrie is dan in Belgie en
Duitselrland, (onze Oost-Indische bezittingen hier buiten ge-
laten), heeft dus te meer noodig, dat het zijne eigene industrie
besehernie en ondersteune, en jegens onze hnitenhezittingen de
vruchten onzer Indische nijverheid niet door a.nderen doe plukken.
Onze nijverheid behoeft deze beseherniing en ondersteuning te
J meer, dewijl zij, omtrent geheel verstoken van waterkraeliten,
ijzer- en steenkolen-groeven, toch geroepen is oni den
kziinpstrijrl tegen andere, ook om ons liggende, naijverige
staten te voeren, welke nog buiten hunne waterheweegkraehten,
het ijzer en de steenkolen, de hefbooinen der tegenwoordige
niaatsehappij in zich zelven bezitten; en hij welke gehnren
bovendien de levenswijze goedkooper, en dus de arbeidsloonen
geringer zijn.
Dat nien dan onze nijverheid, nu reeds tot in hare kleinste
bewegingen door belastingen getrotlen, zooveel doenlijk er van
onthetïe, en vooral door geene te ver gedrevene toepassing der
bestaande wetgeving die nog verzware.
A Dit laatste vindt toch plaats, ook deels in den aeeijns op
de brandstol’t'en, deels in de belasting op het personeel, enz.