HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 716.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

jl

irl
f makltelijlto markt van dagelijksehe concurrentie voor het vaste
j land aanbiedt, als ons land voor de ons omringende staten.
tit het vorengemelde ziet men dns, hoe ieder volk de
eigen nijverheid, als bronader van volksvvelvaren op prijs stelt.
j llet navolgensvvaaidig staatl<undig verheven itlngeland, het in
zoovele ojrzigten liberale Belgie, ls`rankrijk, het gezond­den-
l kend, maar eenigzins behondende lluitsehland, allen stemmen
daarin met elkantler overeen, dat zij, hunne eigene industrie
{ vvaardeereride, die met de grootste zorg inivendig trachten te ’
ontvvil<l<elen, en voor bnitenlandsehe verdringing beseherrnen;
l dit geschiedt te midden van besjriegelingen en betuigingen,
ll die ons bijna moesten doen vermoeden, dat men daar zelfs niet
eens meer aan dacht. i .
Hoge de les, door onze nabnren geheel liurojia de facto
‘ gegeven, door ons worden ter harte genomen, opdat vvij even-
jl min als zij door betnigingen of besjnegelingen onze industrie
aan gewaagde jn·oel`nemingen oj>oll`eren.
läesehouvven wij nn, vergelijltendervvijze den toestand van onze
eigene nijverheid.
l Vvznnreer men de nijverheid bij ons, tot in hare kleinste
Injzonderheden volgt, dan kan men geen sehrede doen waar
dezelve niet gedrongen is eenige eijns te betalen. In vele ge- J
vallen komen deze onkosten op den bruiker of verbrnilïer neder,
en dit geeft alsdan geen direetelijlc bezivaar aan den fabrielcarrt.
Klaar in de meeste en belangrijkste moeten onze iabriekanten
met. het buitenland kunnen mededingen ; de gemalvlcelijke,
snelle en min kostbare middelen van vervoer hebben het veld
van <lagelijl<s<·he concurrentie ontzettend uitgebreid.
lle llnrojueselre l<ooj>han<lel vraagt naar goed en goedkoop, en
daar ivaar men hieraan het best- voldoet, zendt men de orders.
1 Daar is oolv de markt tot plaatsing der grondstott'en, ivelke
men daar insgelijks heen zendt.
ln het land dus ivaar de nijverheid zich het minst kostbaar
r en meest vrij bewegen kan, ontwikkelt zij zich des te gemak- A
l kelijlver en duurzaainst. Hieruit vloeit, voort, dat daar ter
.l
t
lt