HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 735.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

l
l
ll) -
ii gezetheid alles wetende, wat eigen industrie nadeel zoude
kunnen toebrengen, in den weg staan of belennneren.
r Slechts een enkel voorbeeld wegens deszelfs beseherinend princijue
van eigen nijverheid, inij meer bijzonder bekend, inoge hier eene
plaats vinden.
Terwijl België den invoer der vette zaden van vreemden,
l vrijgevig, even als wij, naar zich toelokt, belast hetzelve, het
i daarvan komend product (olie en koeken) bij den invoerveel
J hooger dan wij, zelfs naar het thans nog hier en vigueur zijnde ·
i ` tarief. llunne fabrieken zijn dus bij ons reeds veel meer
j bevoordeeld dan zij onze fabrieken doen; - hierdoor treden bij
eene dobbering der prijzen, hunne fabriekanten de onzen
l ‘ reeds spoediger in den weg, en dewijl er grooter verschil in
prijs zijn inoet, ein onze fabriekaten bij hen te doen concur-
reren, vindt het zelden plaats, dat onze labriekanten daarin bij
j hen in eoneurrentie kunnen oj>treden. Het voordeel is dus nu
reeds aan hunne zijde, en de handelsgesehiedenis heeft naar ik
ineen, dit reeds beduidend bevestigd.
j Nog koint hierbij, dat Bel tot het verkrijgen van vette
l zaden van buitenslands even goed gelegen is als wij, en zelfs i
beter, tot verkrijging van zaden uit een groot gedeelte van
onze jirovincie Zeeland, alwaar veel zaad wordt verbouwd,
hetwelk algemeen onder den naani van Ylaainseh zaad, als eene
der beste kwaliteiten geacht wordt, en dit uit geheel ons land
verkrijgen kan met geen noeinenswaardig nieerdere kosten dan
die het vervoer van de eene provincie naar de andere bedragen.
Andere tabriekaten zijn bij den invoer in Belgie of geheel
belet, of zoodanig belast als -1net een volkoinen verbod gelijk staat,.
En vraagt men naar eenige der vele iniddelen door welke
Belgie inwendig zijne eigene nijverheid ondersteunt, ook hier-
van slechts een enkel voorbeeld. [
A 'Yoor eenige jaren stond in een van onze Staatseouranten
een kort extract-verslag van den läelgischen Xlinister van Bin-
nenlandsehe zaken over de staats-spoorwegen, waaruit bleek .
dat het rendement geweest was . . .?’°/C en dit hoogst gunstig
ll
[
`
k`