HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 9

JPEG (Deze pagina), 776.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

. ’ '"""`
I
7
niet dat het belasten van verbeterde gronden eene premie zou zijn I
voor den minder werkzamen , minder intelligenten landbouwer; terwijl
toch de moeite aan den grond besteed, de inkomsten zal vermeerderen,
mag ongetwijfeld van deze bron van inkomsten even goed eene bij- I
drage aan belasting gevorderd worden als van zoo menig andere, I
die aan industrie of handel haar ontstaan dankt.
Eene periodieke herziening van de belastbare opbrengst (waarbij
waarde en opbrengst der onroerende goederen de grondslagen zijn)
staat, zoo komt het mij voor, volkomen gelijk met eene periodieke
opgave van inkomsten, tot grondslag moetende strekken voor eenen I
plaatselijken hoofdelijken omslag. I
Werd elde1·s reeds ernstig de wenschelijkheid besproken om de F
regáerz van regisámáie en 0ve¢·se䢷@'eé¢z_q bij overgang van onroerende i
goederen af te seáaferz en ze te doen vervangen door eene verhooging I
van gremlöelaszférzg, de verwezentlijking van dien wensch zou een `
krachtige aandrang te meer zijn tot genoemde periodieke áerzievzmg, I
bij wei vast te stellen.
HET TECHNISCHE GEDEELTE. i
Waar reeds elders en met zooveel talent is gewezen op de méááede,
die gevolgd is bij de daarstelling en instandhouding van het Fearles-
ámZe plm, waar met andere woorden de geeeáiedeezés van het áeeá-
‘- rziseáe _eecZeeZáe met zooveel zorg behandeld is, daar zou eene breed- I
voerige herhaling, nutteloos en overbodig geacht mogen worden.
Geheel instemmen met de bewering van sommigen, dat {Ze kadas­ p
trale plans in ons rijk slecht en onbruikbaar zijn, mag ik niet; al
zijn ook de gevallen sporadisch, dat men bij de toepassing van een-
voudiger en meer uitgebreide metingen, de prachtigste uitkomsten ziet, 1
I al behoort het tot de zeldzaamheden dat men verrassende resultaten
I heeft bij het bepalen of uitzetten van verloren eigendomsscheidingen I
I naar de gegevens van het kadastrale plan, men zou te kort doen aan
I de naauwgezetheid, de naauwkeurigheid en goede trouw van zoovele `Q
i _6minente landmeters, die in verscliillende streken van ons land zulk

I
I