HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 7

JPEG (Deze pagina), 621.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

e www-~--­-~­··-­·‘·-·-··-­= " s o zo s =·»¤r
l
l
Een naauwkeurig onderscheid dient er gemaakt te worden tus-
schen de verschillende doeleinden van het kadaster, welke zijn:
10. de grondslag, wat betreft vlaktemaat en tenaamstelling, bene-
vens klassering voor de grorzrláelasáivzg, i
20. de aanwijzing, wat betreft gemeente, sectie en nommer, in
titels mm acwzkomsá en cmclerc wczfáeiyke of aclmirzisámáécoe
oescáeádex, l
30. de grondslag, wat betreft de tenaamstelling ten gevolge van j
titels, om te kunnen strekken tot oezogs of oegin oom öewçjs l
oem ai_gemZom,~
alle, except de sub 10 genoemde vlaktemaat, meer het .
administratieve gedeelte raläende;
40. de grondslag, wat betreft de vlaktemaat, voor oer/coop, ont- l
eigméozg of cmdere ocwz oev·w·eo72zcZvSvzg van omoereml goed, I
50. de grondslag, voor de bepaling van oerlormz eigencZ0msscáeicZi7z_qe1z,
60. de grondslag bij prqecmz voor den aanleg van 2oege¢z,`MnaZm F
enz., (waarom de geograpliisohe ligging van de peroeelen on·
derling in eene gemeente juist dient te zijn),
welke drie laatstvermelde meer bepaald in verband staan ’
met het ’tBGl1I1iS0l16 gedeelte. j
HET ADMINISTRATIEVE GEDEELTE. I
l
Over ’t algemeen wijzen de tegenwoordige kadastrale plans en
registers vrij goed de verschillende oigemlommm aan, {Zot is: de om- l
I trekken van de tot een eigendom beboorende grondstukken zijn over E
· ’t algemeen goed op de plans aangewezen en in de registers overeen-
j komstig dien eigendom vermeld.
l . l
a
' I
E
l .