HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 5

JPEG (Deze pagina), 722.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

i

ä
E
T
ä
«
ï
B`
1
Meer elan 00il roerel in clen laalslen ljel in [lag- en zoee/cblaelen
en in lnclscbriflen ele aanelaebl gevesligcl op het lïadaster en elaarrloor
van bel publie/c eene meer opzellelybe besebouioing gevraagcl van allen lab
cler slaalsaelminislralie, olie in elen meesl uilgebreiclen zin publiebe en A
inllivielueele belangen clienl.
Ongeliogglfelcl zullen ele claaraan geiogele borjclarlibelen of ingezonden 1
slublcen lle aanllacbl ioel bebben bannen lrebben, ccrstcns om ele zel[l­
zaambeicl eler besprebing van bel onclerioerp, tweadcns cleiogl claarin
g6b1’GkGI1 iverclen aangelooncl of bun beslaan beioeerll, alie bf ole belas·
lingsebulcligen cloen liogfelen aan {len grondslag ioaarnaar bun guanlum
in ele gronclbelasling zvorrll berebenrl, bf clen groncleigenaren, bgpolbeeb­
x boullers en anlleren angsl bebben bunnen aargagen bg ele geelaeble clal
l in bunne lilels van eigendom, in bunne beiogjzen voor bel bourlen van
bgpolbeeb­ en andere zabeläbe reglen, ele respeclieve goecleren aan- {
gewezen rloor niels anrlers elan ele badaslrale bescbeirlen, als .· gemeenle,
seelie en nommer, even zoovele onclereleelen van bel barlaslrale plan,
elal zóó gebrebbig zon zgjn en ioelbs zamenslelling en bgjboucling boven-
clien aan zóó onervaren, onbunllige banelen zou loeverlrouiocl zyn ; in ,
' alien zin immers ivercl ons baelasler bel publieb ingeleizl.
W aar elaarenboven sommigen mel zooveel genoegen bennis zullen
genomen bebben van vermeenele of bewezen ogcbrckc11", jnisl omdal bel i
I/g€bI‘GkG11” zyn en {leze belaas oob in ele groole maalsebappg even is
grelig worden vernomen en vergrool als zulbs in clen meer engen bring
cler zamenleving in slael en cloip lol sebacle van ’l maalscbeqopelgb
gelub, zoo vaab bel geval is, ­-­ claar ban lle barlasler-amblenaar,
olie zgn leven ivgelcle aan bel besproben vab, alie voor elal vab liefzle `
beefl, omclal bel lle bron van zgn beslaan is, onzzlal bg innig overlaigrl i
is van ’l nul, ele noollzabelnbbeizl en onrnisbaarbeicl er van in een’
georllenclen, besebaafclen slaal, - dáár, zeg lb, ban ele kadaster- ï
n


i
l
1
P ,