HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 26

JPEG (Deze pagina), 824.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

2·l«
vragen, bij verkoop, verdeeling of andere handelingen hunne eigen-
dommen betreffende ; en ongetwijfeld toch mag het ook in ’t belang
van het kadaste1· geacht worden, dat zijne ambtenaren die hulp aan
particulieren verleenen, het lijdt geen twijfel dat juiste aanwijzing
omtrent bestaande en aanstaande eigendomsscheidingen daarbij zal
geschieden en de landmeter bovendien èn in het belang zijner last-
gevers ên in dat van ’t kadastrale plan de uiterste zorg kan en zal
‘ besteden aan de behandeling der hem toevertrouwde zaak, die hij
later, tengevolge van overgeschreven acten enz., toch ex-ofücio zou
moeten behandelen.
Nevens eene wettelijke bepaling omtrent de behoorlijke afpaling l `
of afscheiding in algemeenen zin van de eigendommen, komt die j
bemoeijing der kadastrale ambtenaren mij voor één der middelen te ,
zijn, om de suppletoire toestanden der minuutkaarten beter te doen l
worden dan ze tot heden waren, één der middelen bovendien om telkens
l te kunnen wijzen op de groote belangen die het publiek heeft bij r
rl het bestaan van een goed kadaster.
/ L.
Ik eindig hiermede mijne beschouwingen, in hoofdzaak die zwakke
zijden van het kadaster betreffende, welker genezing mei geáeel van E
de Hoofd­administratie van dat vak verwacht mag of kan worden.
VV at enkele administratieve of technische zaken aangaat, wier r
toestand ongetwijfeld voorziening of verbetering behoeft, als bijv. de li
A vermeerdering van het getal ambtenaren met het toezigt en de controle ç
belast, ik noemde ze hier niet, ove1·tuigd als ik mij houd dat onze Hoofd-
administratie daarvoor een geopend oog heeft, de middelen tot ver- .
» betering kent, e11 ­­- wanneer haar slechts den vóór alles noodigen lj
financieelen steun niet wordt onthouden - die middelen ook weet
aan te wenden. .
Ik twijfel er niet aan of zij zal, even als nu reeds gebleken is,
o. a. door de krachtdadig aangevangen, zoo hoogst nuttige ver- l
l nieuwing der bijbladen van de minuutplans, daarvan de bewijzen i
willen blijven en kunnen geven.
l
Assen, Ocáoöer 1874. J. P. L. SOUTENDIJK.
l . E