HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 25

JPEG (Deze pagina), 833.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

E
i :313
de ambtenaren bij de hermetingen werkzaam, beschikt worden om ’
i zooveel mogelijk te voorzien in de meer dan gewone drukte voor de
gewone-dienst opnamen ; is deze gebiedende maatregel noodlottig voor
eene immer hoogst wenschelijke, spoedige voltooijing van eene voor
hermeting in behandeling zijnde gemeente, het is duidelijk dat daar- `
door ook elk vooruitzigt op hermeting voor andere gemeenten voor- Q
eerst benomen wordt, waardoor èn de belangen der eigenaren, èn i
in zoovele gevallen ’s Rijks finantieele belangen schade lijden. l
A Uiáöreiclévzg van pe¢s0aeeZ mag daarom dringend noodzakelijk `
i geacht worden , niet alleen intusschen, omdat het zoo hoogst noodig
F en nuttig is dat het personeel aan de hermeting van eenige gemeente i
werkzaam, daaraan ongestoord, zonder gedurige -- tot heden door j
de omstandigheden, soms zoo noodzakelijke ­- verplaatsing kan bezig T
ij blijven, maar ook en niet minder, om de telken jare meerder wordende ·
werkzaamheden voor de gewone­dienst opname in elke gemeente,
naar behooren en met naauwkeurigheid te kunnen verrigten. ‘
Naar behooren en met naauwkeurigheid; ’t is inderdaad te ver- j
wonderen dat niet meer aan deze eischen wordt te kort gedaan. _ ik
l Indien men algemeen bekend ware met den aard der meer dan talrijke W
werkzaamheden, die, vooral in het tijdvak van l Februarij tot 20 Q,
October moeten afgedaan worden door een zoo klein getal landmeters, ‘ i Q
dan zou men ook algemeen overtuigd zijn dat het kadastenpersoneel l l
. successievelijk zal moeten worden uitgebreid. ·
Waiit wat den aard der werkzaamheden van den landmeter betreft,
ä van het beginpunt af (de meting) tot aan het einde (het opmaken j
van kaarten en staten), zijn het cijfers, berekeningen, die zijn geest
i bezighouden, of is het teekenwerk, dat eene nette, bedaarde behan-
t deling vordert. A
@ Juist dat overladen met werkzaamheden voor de gewone jaar- Q ii
4 lijksche opnamen, is een der hoofdoorzaken dat de landmeter zich i i
den tijd niet kan gunnen om in ieder der hem opgedragen gemeenten .
; voldoende op de hoogte te komen met de bijzonderheden zijn werk l
betreffende. De gelegenheid wordt hem daardoor ook ontnomen om (1
zich bezig te houden met het geven van inlichtingen aan particulieren, . j
wier belang het zoo herhaaldelijk meebrengt, ’s landmeters hulp te
J
el
l
. ï
r R _ E