HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 24

JPEG (Deze pagina), 843.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

i 22 i
en de totale grootte oem bet pereeet wordt oeMv·e_ge¢z door zameotet/ing 4
van de in de diverse vierkanten waarin ’t perceel voorkomt berekende i
onderdeelen.
Het hoofdidée dat, zoo ik meen, gelegd werd in de ruitsgewijze
berekening was of is het voordeel dat de grootte der geáeete geozeevzte
voortaan onveranderlijk zou zijn en niet, zooals tot heden het geval
was telkens vermeerderde of verminderde, indien de herstelling der
abusieve berekening van eenig perceel daartoe aanleiding gaf.
Maar aan dit hoofdidée , dat toch slechts dienstbaar kan gemaakt [
wo1·den aan het doen van statistieke of andere opgaven, waaraan
inderdaad een gering verschil in meer of minder op de grootte van F
eenige gemeente wel weinig of niets zal afdoen, mag de minder naauw- ‘
keurige berekening van de grootte der perceelen met opgeofferd w01·de11.
j En de naauwkeurigheid en stabiliteit van de grootte der perceelen j
jj is van zoo groot belang tegenover de eigenaren, die daarnaar hunne
' plannen van koop of verkoop, betaling bij onteigening, e. a. regelen,
· in één woord die het meerder of minder vertrouwen van hunne zijde
A L in het kadaster, in hooge mate afhankelijk maken juist van die grootte.
i A Zal alzoo de ruitsgewijze berekening behouden worden dan zal l
het hoogst noodzakelijk zijn dat ?2007:Q68Cá7'6?J€7Z, worde: dat ctie bere-
W keozétzg mt geseáiecteaz door twee versc/tittemle jaezsovzen, zoooeet mogetgflï
steeds op twee oerscáétlemte zoyzetz.
j Dit voorschrift toch zal azoodig zijn; immers nu is die voor de ·
tweede maal te verrigten berekening overgelaten aan de prudentie
l van den landmeter met de hermeting (waarvan het betrokken werk
een gevolg is) belast; en terwijl deze zelf geen tijd heeft om al de
door het hem toegevoegde personeel gedane berekeningen te controleeren, l
ir zou het hem welligt niet geoorloofd zijn, den tijd aan die dubbele
berekening besteed, zonder bepaalde magtiging daartoe, in rekening ‘
te brengen. i
l Ongetwijfeld is de urgentie tot hermeting van geheele of gedeelten ‘
l van gemeenten in de verschillende provinciën grooter dan de magt a
van personeel waarover de Hoofd-administratie thans voor dien tak
der dienst kan beschikken; inzonderheid in dit jaar moest over
i _Z;
ä_>...“ M A, ,___;;g,nh~ e~ kee eeee omi o