HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 23

JPEG (Deze pagina), 802.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

;­;
zi
te nemen bezwaren ­­-­ aan de tyïvc/letcltazg cler llaclen op _perceelscáet­
cllwgeaz de voorkeur geven, overtuigd als ik daarbij doo1· ondervinding W
ben, dat deze, bij behoorlijke zorg voor de driehoeksmeting en ca1·-
teering, goed moet zijn en aan de vereisehten der aansluiting kam
beantwoorden. jj
1
‘ De lerelcemezg mm ele évzlemlsgrootte der perceelen door mtclclel
j mm vlerlarztetz qf ruiten, acht ik mede geene verbetering van de
j . gewone wijze van berekening, indien deze laatste slechts met zorg l
j en naauwkeurigheid en behoorlijk gecontroleerd zou worden uitgevoerd.
j Een perceel toch van zeer regelrnatigen vorm, welks vlakke j
il inhoud of als regthoek, of als driehoek, of door verdeeling in drie-
hoeken, zoo noodig na transformatie, eenvoudig door een, twee of
j drie berekeningen zou kunnen bepaald worden, komt soms (vooral _ e
wanneer de schaal van ’t plan groot is) voor in twee, drie of meer
vierkanten en moet nu bij de ruitsgewijze berekening in twee, zes, ` ï
j acht, tien, twintig en meer mzrlercleelen gesplitst worden. · j
’t Is waar, eene controle op de berekening moet het zijn dat de ij
in elke ruit of elk vierkant berekende geheele of gedeelten van per- l
l ceelen, te zamen getelcl, de grootte moeten uitmaken van 4, l of gw.
Q minder hectaren, naarmate de schaal van het plan kleiner of grooter is ; lj
ingeval van verschil ten bedrage van 1/300 mogen de verkregen grootten ä "
l der onderdeelen worden gewijzigd door proportioneele vermeerde1·ing ‘
· of vermindering om tot de grootte der ruit te geraken. i
if In veel gevallen zal men zoo nabij die grootte der ruit zijn dat j
tot de wijziging, door proportioneele verdeeling van het verschil, mag i
worden overgegaan en te1·wijl hiermede aan het voorschrift is voldaan ,
sluit dit niet uit dat men inderdaad grove mésstelllagevz in de berekening l j
der onderdeelen lccm hebben gemaakt ; de eene fout kan zoo ligtelijk Q
de andere bedekken , een verschil van bijv. 10 ares in een der gedeelten [ l
van perceelen, kan door een verschil van 9, l0 of ll ares in het
onderdeel van een ander perceel in dezelfde ruit gecompenseerd Worden, N ik
zoodat wel de totale grootte der daarin voo1·komende onderdeelen l
overeenkomt met die welke de ruit of het vierkant op ’t plan voo1·­ L
stelt, maar in twee of meer onderdeelen zelve kzzmzeïz fouten zijn; j
l
v
. i