HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 21

JPEG (Deze pagina), 823.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

x " " ' ' ' ' ' ' " ' Y Y Y " W7 Y Y
j ia ï
l
`
lien verblijdend verschijnsel was het voorzeker dat sedert Julij l
l 1863 onderscheidene gemeenten in ons land werden hermeten naar
L de voorschriften gegeven bij ministerieele resolutie van 9 Julij 1863,
110. 46, afdeeling Registratie en Domeinen, strekkende om r/bij wijze
j van proefneming" de daarbij genoemde gemeente Boxmeer te be- {
handelen, zijnde daarna successievelijk Assen en m. a. gemeenten
voor dat doel aangewezen. .
l Die proefneming betrof in hoofdzaak: het verbinden van de ge- (
_ meentelijke triangulatie aan die van het Rijk, het aanwijzen van den l
E aard der perceelscheidingen op het plan door conventioneele teekens,
Q het carteeren volgens de schaal van 1 à 1000, het formeeren der g
Si bladscheidingen door de buitenste lijnen der uiterste vierkanten en I
i het berekenen van de inhoudsgrootte der perceelen door middel van j
genoemde vierkanten, waarvan de zijden op de plans evenwijdig aan
l den meridiaan en de perpendiculair getrokken waren.
. Terwijl ik de eer had mij de behandeling in dien zin van de l
gemeenten Assen en Rolde toevertrouwd te zien, acht ik het niet A
. onbescheiden, wanneer ik mij eenige beschouwingen veroorloof over ik
l enkele der bij de proefneming betrokken onderdeelen der kadastrering, `
die ook gedeeltelijk thans bepaalde voorschriften zijn geworden. pw;
Het al of niet nuttige, wenschelijke of uitvoerbare van de ver- 1
binding, der gemeentelijke triangulaties aan die van het`Rijk wil t`
ik hier in ’t midden laten; de uitvoerbaarheid hier en daar als mis-
lukt beschouwd de allereerste pogingen, schijnt in een gunstiger .
tï periode getreden, hoewel voor zoover mij bekend is de bewijzen nog j
geleverd moeten worden, dat inderdaad de aansluiting van twee of meer
gemeenten èn op de lijnen, de meridianen en perpendicnlairs. voor-
stellende, èn op de perceelscheidingen geheel volmaakt zal zijn. Y
D Wat mij persoonlijk aangaat, ik ben een groot voorstander van ik
een goed gemeentelijk kadaster, dat in ieder opzigt voldoet aan de
eischen hiervoor sub 410 , 50 en 60 genoemd ; hoogst nuttig komt het
mij daarbij voor dat op de plans van iedere gemeente gecarteerd
worden de belendende scheidingen van elke aangrenzende gemeente en Q `
dit zoover als noodig wordt geoordeeld om eene juiste, doelmatige p
aansluiting te verkrijgen.
l
l
l
. l