HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 20

JPEG (Deze pagina), 809.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

F . r I
IE.
ë I
I
18 E
I
Het is ongetwijfeld de ervaring van het meerendeel der land-
meters dat het bepalen van verloren eigendomsscheidingen naar de
gegevens van het mirzumiplrm, mimler eene gewetenszaak wordt dan I
Wanneer men daartoe van latere (suppletoire) gegevens gebruik moet
maken, vooral wanneer er geen veldaanteekeningen aanwezig zijn. jj
Ik noem het toch eene gewetenszaak die werkzaamheden te ver- I
rigten, want in den regel zal de landmeter daartoe uitgenoodigd I
worden wanneer elk ander bewijs als: omschrijvende titel, getuigen I
e. a. ontbreekt of onvoldoende wordt geacht en hij alzoo eene beslis- p
sende handeling zal moeten verrigten op grond van een plan, dat t
hem voorkomt niet onberispelijk te zijn. :
i
(60.) De gevallen waarin men bij de toepassing op de plans van
EI eenvoudiger en meer uitgebreide metingen zeer voldoende uitkomsten
ziet, noemde ik sporadisch; ik bedoel daarmee dat het naauwkeurig ,
E sluiten van meeáljjvzevz, wier rigting door diverse punten, uit schei-
FI 1 dingen gemeten en op de plans Igebragt, in de meeste gevallen veel ,
I, te wensohen overlaat, waardoor het juist in kaart brengen van nieuwe l
veelhoeken door die Zqjrzm bepaald, niet mogelä/c is.
(De voorkeur der landmeters om hier bedoelde belangrijke ope-
ratiën te verrigten in zoogenaamd upriavzitief werk" (minuutplans),
liever dan ze toe te passen op plans waarop vele uszgypleáoire Z0esm¢zrZe¢z"
" voorkomen, geeft gereede aanleiding tot eene bemerking over die sup-
pletoire toestanden, die later eene plaats moge vinden. Over ’t alge- 4%
meen is deze bewering, inzonderheid in de laatste jaren, in méér dan
één arrondissement bevestigd bij de toepassing op de plans, van de
aangelegde spoorwegen.)
I Hermetingen mogen alzoo wwzscáelyk, nuzfzfig en vzovdzakclyk I
geacht worden, immers reeds om zoo even vermelde redenen, maar
rzéeá mimlez ook omdat tallooze veranderingen in zoovele gemeenten
I ontstaan, door aanbouw, ontginning, verveening e. a., eene naauw­
keurige toepassing op de bestaande plans onmogelijk maken.
zo en en om------ -4- ‘