HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 19

JPEG (Deze pagina), 793.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

i x r
·
; 17 ; 4
van de kadastrale grootte der te veilen perceelen, onmiddelijk de i
l clausule te laten volgen: vof zoo groot en klein als het perceel wer-
kelijk is; voor de grootte wordt niet ingestaan."
l Deze bijvoeging is ontaard in een bijna traditioneel wantrouwen
tegen de grootte zooals die bij het kadaster wordt aangegeven en niet j
zeldzaam zijn de gevallen, dat vóór eenige publieke of andere wijze j
van verkoop, het betrokken perceel of de respectieve pereeelen wor-
den opgemeten om de werkelijke grootte te doen kennen; vooral in jr
gemeenten waar het kadastrale plan is vervaardigd op de schaal van l
1 a 5000, is die manier zeer gebruikelijk en zeer zeker dikwijls ‘
eene noodzakelijkheid. ï l
5 En geen wonder ook dat, vooral in den tegenwoordigen tijd
aan die grootte véél waarde wordt gehecht; de zoo enorm hooge l j
waarde en prijs der grondeigendommen, die niet zelden per [J meter -
of veelvouden van dien verkocht worden, geven daartoe meer en meer al _
zeer gegronde aanleiding en ongetwijfeld zou het vertrouwen in het il
kadaster grooter zijn, wanneer de elakömzaaá vzamrwkeurigcr en meer
smöiei ware. A
l De eigenaar beoordeelt de meerdere of mindere deugdelijkheid l
van het kadaster in de meeste gevallen door vergelijking van de kadas-
trale­, met de hem in een of andere oude maat bekende grootte der l 1
perceelen of door ze met die van hem bekende perceelen , aan anderen ll l
toebehoorende te vergelijken. l
Bij een mijner hermetingen is ’t mij voorgekomen dat een der
­·à eigenaren, overigens een zeer ontwikkeld man, weigerde het bulletin L j
te onderteekenen en, hoewel hij overtuigd was dat de ligging, de me- l
ting, de omlanding van zijn perceel goed waren, grondde zich zijne
weigering op de omstandigheid dat de inhoudsgrootte van het perceel L
reeds meermalen, nu laatstelijk door de hermeting was gewijzigd. ll
r
(50.) Bij den aanvang mijner beschouwing over het technisch W
gedeelte, noemde ik de gevallen zeldzaam, dat men verrassende resul- l`_
taten verkrijgt bij het bepalen of uitzetten van verloren eigendoms­ j
scheidingen naar de gegevens van het kadastrale plan. .
I. i
1 l

Q i