HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 18

JPEG (Deze pagina), 743.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

0 0 0 _ ïfdwl
ie
Het daarstellen van localen in Rijksgebouwen zou daarenboven
het voordeel hebben dat, zoo noodig, de administratie van kadaster 2
en hypotheken, hoewel in één gebouw vereenigd, gesepareerd en
ieder dier takken onder eenen afzonderlijken titularis gebragt zou (
kunnen worden, om toch telkens waar wederzijdsche belangen dit
behoeven, elkaar mondeling en met den meesten spoed inlichtingen
en opgaven te verstrekken.
En of de scheiding dier beide administraties noodig of noodza-
kelijk is?
Eenerzijds zeker niet, omdat ze, speciaal na de invoering van
het B. VV. in 1838, zoo naauw aan elkaar verbonden zijn ; anderzijds
misschien wél, omdat de combinatie der betrekkingen van Hypo- S
theekbewaarder en Bewaarder van het Kadaster, steeds moeijelijkheden
, zal ölgnen opleveren, zoolang althans de uitmuntend gevormde, hy-
pothecaire administrateur, soms daarbij zelfs uitstekend regtsgeleerde,
niet tevens eenige kennis van het technische en administratieve gedeelte
Q van het kadaster zal verkregen hebben.
l_ -­-­­­­ »
l HERMETINGEN.
Voldoet het tegenwoordige kadaster aan de hiervoor sub 40, 50
en 60 gestelde eischen, namelijk dat het zij :
LL". de grondslag wat betreft de nlakleznaal voor verkoop, ontei-
l gening of andere wijze van vervreemding van onroerend goed, vi
· 50. de grondslag voor de bepaling van verloren eigenelmnsseaeiclingen,
60. de grondslag bij projecten voor aanleg van wegen, kanalen
• enz. (waartoe de geographische ligging van de perceelen on-
j derling in eene gemeente juist dient te zijn)?
bz ’l algemeen genomen, geloof ik dat het de verwachting dier
j eischen te leur stelt. `
(40.) Het is in vele streken van ons land gebruik geworden ..
om op publieke verkoopingen van onroerend goed, bij het noemen
gg { M NgjLMp____’