HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 17

JPEG (Deze pagina), 801.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

W Y _ _ __,__ _ ____,,_i..,,«,...-.,,.,,,=,w7.w.,.., -g..,.....,”,.,.,.?,..­..,`r,.m.­..».­
fl
lö i
de velddienst werkzaam zijn en waar toch soms 2 of 3 hunner te ,
gelgkeráäcl bezig moeten zijn, ieder met de plans zijner gemeente. I
Onnoodig te zeggen dat ze elkander hinderlijk zijn, dat tijdver­ W
lies onvermijdelijk, dat eene behoorlijke verzorging van de plans niet ï
mogelijk is. jl
Ik breng hier gaarne hulde aan die heeren bewaarders, die in
hunne flinke bureaux, den landmeters, met het oog op hunne zoo ‘,
gewigtige werkzaamheden, de keuze zelfs van de öesáe plaats lieten
en terwijl ik hierboven helaas werkelijkheid beschreef, ten aanzien I
van enkele, mij bekende kantoren van bewaring, wil ik daarom nog I
niet geacht worden den HH. Bewaarders daarvan, zonder exceptie,
een al te groote grief te maken. t
In den regel immers bewonen zij een gehuurd huis en bij de °° j
moeijelijkheid om een gebouw te bekomen, waarvan de huurp1·ijs hunne "
financieele krachten niet te boven gaat en dan de noodige localiteit
heeft voor de berging van een uitgebreid hijpothecair en kadastraal °
archief en voor de teeken- of werkkamers der landmeters, zijn ze _
A daarbij te zeer afhankelijk van den verhuurder, die zich ongaarne j
Q tot radicale veranderingen in zijn gebouw laat vinden ter wille van ; l
V den ambtenaar, die aan verplaatsing onderhevig is.
Het schijnt mij daarom de Zaak der Regering om in de zlv·1·0u­ il
dissemeizás-á0y"eQ2Zaaáse1z het oprigten van »zRgksgeö02¢wen" te bevorderen, j
waarin mime, cleelmazfége ?;e¢‘áreMem voor de öewariag der kadastrale I
golmzs en andere bescheiden, en voor den arbeid van een niet te
ft klein personeel. li g
Elke uitgave daaraan door het Rijk besteed, wordt ruim vergoed g l
door den langeren duur van de talrijke, gewigtige stukken daar be-
rustende, die vooral wat de galmzs betreft, beter geconserveerd wor- _;
dende, niet aan gedurige verplaatsing onderhevig, in ééne en dezelfde l
temperatuur een öezfer en ZcmgcZm·ige¢· Zevevzsóeszfamz zullen vinden; door
de opgewektheid en ambitie waarmeê de landmeter zijne werkzaam-
heden zal kunnen verrigten.
Dat bij de zorg voor de inrigting dier gebouwen, de voorzorgen X
voor vermindering van gevaar bij brand eene groote plaats innemen, f
’t ligt immers zoo in den aard der zaak, dat het overbodig zou mogen
heeten, daarop thans in ’t bijzonder te attendeeren.
l
ä
= l
1
ll ia