HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 16

JPEG (Deze pagina), 808.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

,;§ï*”'lwi`“”00 _ j . " "
x c
l l·
vingen, proces-stukken, welker meerder of minder vochtige bergplaats
toch niet zoo’n bijzonder belangrijken invoed op die stukken uitoefent?”
alliaarom die concierge, die amanuensis, die klerk in zoo’n ferm,
licht, hoog en droog vertrek?”
Geen naij ver bezielt hem ; de landmeter keurt het goed in het welbe-
grepen belang van de betrokken zaken, maar vraagt zich pijnlijk af: nwaar-
uom euze plans in zoo’n klein, dompig vertrekje, waar geen kagchel
zzeene plaats kan krijgen, waar de zo11 nimmer gezien wordt; waarom
nmijne werkplaats in dat lage, sombere kamertje, waar ééne teeken­
ntafel soms alle beschikbare ruimte inneemt, waar ik mij met licht
een lucht moet behelpen, om gewigtige stukken op te maken, die
vnu en over 50, 60 jaren, de belangen van eigenaren, de belangen
zzvan ’tRijk moeten kunnen dienen en waarbo1·gen?”
V ”Heeft dan het Rijk, heeft dan het publiek er nimmer aan ge-
zzdacht dat hier in mijne omgeving eene waarde is vertegenwoordigd
zzvan circa 800.000 gulden en meer ?" (Aan iedere bewaring toch mag
ll) ,.,, men de kosten der minuut - en andere plans en van het overige
j jj materieel veilig op méér dan ’t genoemde bedrag ramen). A
lj in //Neen, het publiek heeft er zeker nimmer aan gedacht, heeft l
lj het misschien ook nimmer geweten, dat dergelijke scöazfáeez, -­ de l
g7·0mZsZa_qe¢z eem z§az' Weïzcláelasáirzy en eem ei_qe7zcZ0ms¢·e_gá in vele
gevallen -­ in dat rxgeöeaw met öewmiïzg wm ’25 McZasáe¢·" berusten."
Voorzeker neen; want dan zou de publieke opinie, de soms
prijzenswaardige c1·itiek van ’tpubliek zich reeds lang ten gunste van
eeröeáeïiazg van den bestaanden toestand hebben doen hooren. in
i En het behoeft toch geen betoog dat kaarten eene clreege be-
! waarplaats noodig hebben; het is duidelijk dat een landmeter of tee-
kenaar, goede ruimte, goed Zich, moet hebben om naauwkeurig en
l net werk te leveren, dat hij wanneer een overzigt over 4·, 5 of meer
elf kaarten hem voor zijnen arbeid noodig is, zich niet behelpen hm in
een klein bestek, daar dan én zijn werk én zijne kaarten er onder
zullen lijden.
En ziet eens rond aan bewaringen waar 3, 4«, 5, landmeters voor
*ïï­;. ,_ hawk ris. we W ~ ­ » " ` i`'li