HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 15

JPEG (Deze pagina), 785.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

A ______,
al
` Rjvt
Q
1
AANBOUWW VAN RIJKSGEBOUWEN,
'WAARIN LOCALEN vooR DE BEWARING DER PLANS EN ANDERE KADASTRALE
STUKKEN EN vooR HET VERRIGTEN VAN TECHNISCHE EN ANDERE
WERKZAAMHEDEN DOOR DE AMBTENAREN.
i l
Het is werkelijk een genot, in de meeste groote steden, maar
ook in zooveel kleinere plaatsen van ons land, zich eens te ver- '
lustigen in het bewonderen van ’t uitwendige van groote en grootsclie l
gebouwen, voor de openbare dienst of voor andere doeleinden bestemd, R
als post- en 2fele_qrmfm72zf0reoz, [hogere özizycmcäoleaz, özwmzrx wor de J,
zfecávzésc/te- en cmclere cZceZe2z wm azlzaziazisáraóic der 8Zi(t(6á88]900TZO€_Q87Z, ä
. jmleizmz mm _jusái1fic en ml mm mzelewe, wier uiterlijk den smaak van R
l architecten en de onbekrompenheid van ’t rijk, de provincie of j
j g6IHGCIlliG VGI'1`£l3.(ill.7. I
l En die bewondering wordt 22e¢·öazi¢z_y, wanneer men zich bij het
l loezigtigen van ’zf iazwemliye dier gebouwen mag overtuigen van de j` Y
j netheid, het comfort, de soliditeit, die in ieder opzigt zijn geobser- t
l veerd bij de inrigting; van de naauwkeurigheid en zorg, die zoo j
kennelijk wo1·den in acht genomen voor de öez0m·i¢z_9 van meer of · l
‘ minder gewigtige documenten en men verneemt het gaarne dat in ;_?_
j die ruime, goed verwarmde en toch frissche, flink verlichte kamer,
de minste in rang onder de ambtenaren of beambten zijn zetel vestigt 'A
l en zijne werkzaamheden verrigt; men vindt het doelmatig de uplaam R A
l kaaryles 2200r sp002·z0e_q7·eizáge¢xs·" zoo ordelijk in de loketten der flinke, j
I As stevige lG1Sl]611 te Zlêll llggêll, IHBII WEl.3I'ClGGl`l3 (lG ZO1'g VOOI V€I'WEll'­ Q
ming en ventilatie van het lokaal waar de ~boeken” en z/platen" l
bewaard worden en de concierge, ge hebt er u van overtuigd, weet l
dan ook »»zeker", dat alles »»kurkdroog", is ; nen passant" verneemt ge jj
met belangstelling dat de kleine maar toch doelmatige brandspuit op
den breeden loovengang geplaatst, nog nimmer dienst deed, maar _
toch maandelijks wordt nnagezien”.
Niet onverdeeld intusschen is bij dergelijke bezigtiging en be- M
wondering, het genoegen van den kadastenambtenaar! `R
` r/VVaarom", zoo vraagt hij zich af, zzwaarom die zorg voor plaats- j Q
wzkaartjes op spoortreinen, waarom die zorg voor platen, reisbeschrij-
1
E
· 1
= i
__k__ ^ "` _ Y -·