HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 14

JPEG (Deze pagina), 795.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

1
. 12
door de beschuldiging na jaren, adat het niet in orde is", waarvan
alweder de nergens strafbaar gestelde eigenaren de aanleiding waren.,
Ongetwijfeld zal het zainenstellen dier wet, vele en groote
moeijelijkheden met zich voeren, vooral in een land als het onze,
i met zooveel water en zooveel verschillende soorten van grond of ter-
rein; intusschen komt het mij voor dat vrijgevige bepalingen den
scáQ`¢zöa7·e¢z dwang zouden kunnen verminderen, dien men voorzeker,
in ’t oog van velen den eigenaren ten aanzien hunner eigendommen
zou opleggen en geloof ik dat het aanhangig maken dezer wet door
camméssoriaal ovcrlcg, waarbij de locale toestanden en eigenaardige ,
bezwaren van elk arrondissement zouden overwogen worden, méér 1
_ dan wenschelijk mag worden geacht. j
j Terwijl het ei_qc¢zrZ0m.s·r0_qá méér waarborgen zou erlangen, processen l
Hjf worden voorkomen, althans hun aantal aanzienlijk verminderen, zon
lg daarbij de bepaling van het Burgerlijk Wetboek, art. 1219 en 1231 en
lui die van art. 3 der wet van 28 Augustus 1851, regelende de ont­ I
eigening ten algemeenen nutte, op meer voorzigtige grondslagen gaan
ll steunen, grondslagen zoo zeer de belangen van eigenaars en hijpo- ‘
1 theekhouders rakende. ë
Hoewel in ’á alycmccaz zeer waarschijnlijk de toestand van het
terrein, maar vooral de mindere nitgestrektheid van grondgebied van het 1
kanton Genève, niet geheel eene vergelijking zullen toelaten met was j
moge de herinnering aan de door de regering van dat kanton ` As
nitgevaardigde vwcá 0p ácá Mrlasáér van dan 1 FeöM¢m·q) 184«1" en
het ««aZ_qemem reglcvzcvzá 0_y2 xëeá l·arZasZe¢· mm lét Ocioöer 184<L” [Zen
moed r·c7·söc2·Z‘c7z om, ook in mzs Zmzrl de hand te leggen aan het ont-
werpen van deze wet, den ovmzésöarm grondslag voor een goed kadaster.
_ Bij de onderdeelen dier wet zouden welligt onder meerdere, de
jl bepalingen niet mogen ontbreken oimtrent de aanwijzing bij de meting
_ doo1· de eigenaren te doen, de straffen op het wegruimen of schenden
van baken of andere teekens, de verpligting om het plaatsen dezer,
i baken enz. op hunne gronden of erven toe te laten.