HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 13

JPEG (Deze pagina), 777.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

g p__ _ _ ____ _ wmf ,___________ W_
l i
j i
l l
l
i ll
daar te zijn bij het oïzéávetm van eene wei, die den eigenaren in j
hun persoonlijk en wederkeerig belang, verpligtingen zal opleggen
ten aanzien van het plaatsen van zigtbare, solide teekenen van eigen- j
domsscheidingen waar de terreinsgesteldheid zulks toelaat en die j
strafbepalingen zal inhouden tegen hen, die willekeurig, zonder
magtiging, kennisgeving of zonder authentiek geschrift die teekenen
verplaatsen, enz.
Het is geen ongewoon verschijnsel dat eenige maanden, weken r
of dagen na de pereeelsgewijze meting bij eene hermeting of na de
opmeting voor de gewone dienst, de eigendomsscheidingen willekeurig ï
verlegd worden door de eigenaren, die daardoor eene ruiling of
r afstand op andere wijze van geringen, soms grooteren omvang,
j zonder acte aangaan. l
Nu moge te eeniger tijd, de handeling in den vorm van wer- j
j zwager; eigenrZ0ms0ve2·gmz.g" Jfscaai gestraft worden, die straf öaaá het l
l kadastrale plan niet en terwijl reeds vóór de definitieve vaststelling vl
I van de jongst gedane meting, het [Mam beschuldigd zal worden van E
j oïquásáöeirl, zal er vooral na jaren, niet meer aan gedacht worden
Ii dat eene willekeurige handeling der eigenaren, de juistheid van het l
j plan doet betwijfelen. e
j Inmiddels kunnen uit die verplaatste scheidingen (die men op lj
het plan nog dezelfde waant, als de tijdens de meting aanwezige),
j aanmetingen gedaan zijn voor de carteering van latere meetkundige l
j operatiën en heeft men successievelijk eene opeenstapeling van on-
, naauwkeurigheden te betreuren, waarvoor de kadastrale plans en je
j ambtenaren verantwoordelijk worden gesteld door hetzelfde publiek,
j dat ongestraft de aanleiding daartoe was. ,
j lVegen worden verlegd, verbreed of smaller gemaakt, dijken il
i verzwaard; straatwegen worden gelegd op den grondslag van bestaande
j zand- of andere wegen en worden tot ’t aanvullen van laagten, tot l
· het verbeteren van bogten, stukjes grond van meerdere of mindere l
uitgebreidlieid ingenomen of gekocht van de aangrenzende eigenaren jl
j en in beide gevallen zonder dat daarvan bij eene behoorlijke over- jr
Q geschreven acte blijkt en zonder dat het kadaster op eenige andere
l wijze van de plaats gehad hebbende verandering kennis krijgt dan
il
.i