HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 12

JPEG (Deze pagina), 754.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

,2* _ , . " E ii"' [ "

l
10 l
Het kadaster toch is niet een vak alleen door voorschriften en T
resoluties daar te stellen en in stand te houden, maar inzonderheid
zullen daartoe leumle, pllgllesef, geeele lïeww, veláawliwg en gevoel
eem zeylslcmellgáelcl van zijne amálemwew ter eenre en öelcmgslelllwg
van de eigeezarew ter andere zijde moeten medewerken.
· Ter bevordering van regelmaat en uniformiteit wwelew er na-
tuurlijk voorschriften zijn; ik acht die voorschriften en hunne hand-
having zéer, vooral als zij blijven wat ze zijn moeten, één der mid-
delen namelijk om den goeden gang en het crediet van het kadaster
te bevorderen.
Dit laatste wordt zeker niet bereikt als de instructies gebezigd
worden om de ambtenaren geheel te binden aan hare theoriën en 5
hen te beletten onder leáaorlgk leezlgl en na everleg, uitvoering te j
e geven aan wat het gezond verstand in buitengewone gevallen of I
veranderde tijdsomstandigheden als wensclielijk en noodig aangeven. i
20. Eemzewcl in de inrigting en 07Z6l_fáól7Zd6Zäd`Z4€lCl zooveel moge- i
lijk van andere takken van administratie, bieden de meeste waar-
l borgen aan voor eene juiste daarstelling en instandhouding.
­­-­ @
WET OP HET KADASTER.
i
Men heeft aan NAPOLEON I de woorden in den mond gelegd:
eeelul gul fem em low eeclaslre, merllem weze slalwe."
Terwijl velen met mij de voorkeur zouden geven aan eene meer ;
nuttige zaak dan een standbeeld, geloof ik daarbij dat Nnronnon
minder gul met de toezegging zou geweest zijn, indien men Z. M.
gewezen had op de weeelzakelgk/eelel eener wel ep lel lcaelasler, wier Q
uitvaardiging zeer zeker van die keizerlijke zijde geen bezwaar zou i
A ontmoet hebben.
Eene wel toch, die den elgemwew verpligliwgew oplegt ten aan- ‘
I zien van áel la-elasler, komt mij voor eene leee¢zsv00rwam·ele van ons
vak te zijn.
De schoonste theorie, de meest naauwgezette uitvoering van de
uitmuntendste voorschriften, ze zullen blijken op den duur ewáewel- ‘