HomeEenige beschouwingen over het kadasterPagina 10

JPEG (Deze pagina), 802.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 19.35 MB

.,.Y-«..-- ,.,, rw. . ....­....-. -. ,..... _ ,,,., -.,, ,
‘ i ` l
8· L
deugdelijk, vertrouwbaar werk leverden, wanneer men, zonder te
wijzen op zooveel loifelijke excepties, de kadastrale plans slecht en
onbruikbaar zou noemen.
En toch, bij den eerbied voor het werk dier ambtgenooten, bij
het bewustzijn dat hier en daar het kadastrale plan ’tmeeste ver-
‘ trouwen verdient en aan veel méér eischen voldoet dan de oorspron-
kelijke oprigting (geheel een fscaal doel) er aan stelde, aarzel ik
niet om, met het oog op de eischen, die men tegenwoordig aan het
kadaster stelt, als mijne meening te kennen geven, dat het aan al
die eiscám rzieá voldoet.
Het kadastrale plan moet Zácms, nevens zijne oorspronkelijke
bestemming (maatstaf voor grondbelasting) zijn:
a. de grondslag wat betreft vlaktemaat, voor verkoop, onteige-.
ning of andere wijze van vervreemding van onroerend goed;
6. de grondslag voor de bepaling van verloren eigendomsscheidingen;
i 0. de grondslag bij projecten voor aanleg van spoor- en andere
wegen, kanalen enz.
De gebreken op te sommen waaraan de kadastrale plans lijden,
acht ik voor het mij voorgestelde doel onnoodig; ­- de publieke opinie,
. de ondervinding van ambtenaren en van belanghebbenden en belang-.
stellenden, wezen die reeds zoo menigvuldig aan.
Wel schijnt het vreemd dat het kada.ster, dat naauwelijks 50
jaar oud is, aan zooveel gebreken lijdt en dat op eenen leeftijd waarop.
andere takken van administratie zich nog jong en krachtig gevoelen j
en weêrstand bieden aan alle invloeden van buiten. 4
Als redenen daarvoor, zouden in ’á algcmccrz genoemd mogen
worden de volgende:
10. dat het kadaster met te grooten spoed is voltooid en de met
de opmeting en carteering belaste ambtenaren steeds tot 0vcr«
Mustang werden aangezet.
(De waarheid dat door heel spoedig te werken, de landmeter [
” ook op de spoedigste wijze zijne belooning bekwam, -­­­ want helaas
per bunder en per afgeleverd stuk werk, werd die geregeld ­­-, is
slechts een bewijs te meer voor hetgeen sub 30 zal aangemerkt worden.)
:20. Het gcäccl (/ïscafe doel dat men zich met de oprigting van l
het kadaster voorstelde, g
r ____ ( ­ 9