HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 9

JPEG (Deze pagina), 778.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

i 7
den toch; eene om.standigh.eid, waarvan de hunne particu-
liere belangen niet verzuimende gemeentenaren partij weten
te trekken; ·e.n hoe vaster de plannen, hoe zekerder die kans
op voor­deel. Wij moeten de aa.nw·ezigh­eid van dien koop-
mansgeest, bij de burgers van onze koopstad, loven, maar
het gemeentebestuur di·ent in het ontplooien van di-en geest
niet onder te doen. Het moet de ge·m·ee·nte tijdig van zoo-
veel grond, als maar mogelijk is, voorzien. Dan kan het
van de ambtenaren vorderen, dat zij plannen ontwerpen zóó,
1 dat daarin voornamelijk reeds in eigendom der gemeente
zijnde gronden vallen. Nu zullen, uit d-en aard der zaak,
de ontworpen plannen meestal aan derden behoorende ter-
reinen omvatten. · ·
Dat de gewoonlijk gevolgde wijz·e van doen voor de ge-
meente niet zoo voordeelig uitkomt als wij wel wensehen,
leert de geschiedenis van den aankoop va.n gronden onder
Oud-Delfshaven, in den omtrek van den Binnenweg. Er
zijn daar hoog·e prijzen besteed en wanneer, desondanks,
de gemeente niet slecht uitkomt met hare bezittingen daar,
dan bewijst dit alleen dat er groote winsten te behalen.
{ geweest zijn, die nu voor de gemeente verloren gegaan zijn.
Het is voorgekomen dat personen die handig genoeg waren
om de gemeente maar even vóór te wezen, ten aanzien van
den aankoop van gronden, zich rijk konden latein betalen.
’t Is niet onze beedoeling om deswege het gemeente-
bestuur of wien ook te laken, maar wij willen er alleen op
wijzen, omdat er nog velen zijn, die de gemeente niet al
te hard van stal willen laten loopen, als h·et gaat om het
erlangen van terreinen. VV ant ziet, de gemeente kan in
j haren ontwikkelingsgang gestuit worden en dan zit ze met
hare duur gekochte gronden; zoo zegt men. Maar die rede-
n­eering gaat niet op, onixdat, juist wanneer de gemeente er
j vroeg bij is, zij niet zoo bijst-er duur koopen zal. Dan, de
gemeente Rotterdam is in eenen staat van vooruitgang e·n
j ontwikkeling, waarvan wij gaarne profiteeren willen, maar
laat ons d.an bedenken dat men van den voorspoed slechts
i genieten kan, zoolang men zich voortspoedt met het be-
reiden van zijne wegen.
Het is een voordeel dat wij de g·emeent»e niet op nieuwe
paden willen voeren. Zooals wij hierboven bespraken, is