HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 8

JPEG (Deze pagina), 746.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

i 6
g men, waardoor een tegenwicht zal worden gevormd tegen
aan dezelfde oortzaak te wijten uitzeittinig der uitgaven.
` Moet de gemeente dan gaan specule.er;e.n in grond? hoo-
ren wij vragen. lin ons antwoord is, neen. Vat wij willen
‘ is niet speculeenen.
VVan.n.eer iemand, die daaraan niet de minste behoefte
i heeft, grond gaat koopen voor een prijs hoogrer dan, in
j aamnerking g·e·nom·en de rentabiliteit van het oogenblik, de j
‘l‘' waarde genoemd Hlélg worden. omdat hij hoopt, vermoedt, f
nl verwacht dat in min ot meer verwijderde toekomst, d·e grond ‘
2 moet worden aangewend als bouwterrein, dan is hij een
jj speculant. Hij getroost zich een dadelijk aanwezig nadeel,
n.l. r•e.ntegemis_, in de hoop en de verwachting, dat d·e toekomst
j hem zal schadeloos stellen. lin hij steekt zich in die kans-
’ onderneming zonder noodzaak. juist dat. doet ons hem een
li speculant noemen. {
-- De geineente verkeert in ganseh andere positie. Van-
neer zij zich uitbreidt, dan is het zeker dat zij gronden
noodig heeft voor het bouwen van scholen, het stichten
Q; van gebouwen voor de bedrijven die zij heeft en die zij .
krijgen kan. het graven van havens. het m.ak·en van ver-
bindingsbanen tusschen havens en spoorwegen. het aanleg- l
ijf gen van plantsoenen, van pleinen, van begraafplaatsen en -
voor veel meer.
Daarenboven is het van groot belang, dat de gemeente E
er niet op aangewezen zij om, waar de stad wordt uitgelegd, Q
de plannen van particulieren goed te keuren. waarbij dik- t
wijls een offer gebracht zal moeten worden aan het particu- 1
lier belang. De gemeente moet de straten projecteeren, als
het kan, op haar eigen grond, en de gespaarde blokken
als bouwterrein van de hand doen. lien taktiek zooals die,
al is het op niet zoo ruime schaal als wij wenschen en
jij daarom voor ons onbevredigend, in de laatste 20 jaren door
H _ de gemeente gevolgd wordt.
De gemeente gaat echter in den regel den grond pas
koopen, wanneer hij reeds duur geworden tis. doordat
speculanten er de hand op gelegd hebben op een oogenblik
dat het voor de gemeente tijd was te koopen. E
Verkplannen, bij het gemeentebestuur bestaande, wor-
den wel niet aan de groote klok gehangen, maar verlui-