HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 7

JPEG (Deze pagina), 733.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

, 5
Aan jden wenk des voorzitters gevolg gevende, heb-
be11 genoemde raadsleden, bij brief Vêlll 18 januari 1907,
den gen1eenteraad doen toekomen ee11 schema eener ver-
ordening op de instelling van een grondbedrijf, met toelicl1­
ting. De voorstellers veridienen, voor de moeite die zij zich
gegeven l1·ebben, d·en da11k va11 alle g(21’D€€Dï·CI'1211'1€tIl. Door
op deze wijze t·e w­erk te gaan, hebben zij deze belangrijke
l quaestie zekerlijk een heel eind dichter bij l1are oplossing
A gebracht. De beurt is nu aan Burgen1eester C11 Wethoud»ers
W en met belangstelling zie·11 wij hun praeadvies tegemoet. ‘
j Het zal den lezer niet ontgaan zijn, dat de ingediende
motie niet spreekt van wat ons het 1n·eest ter harte gaat,
11.l. ·de wenschelijkheid van het verwerven, door de ge-
meente, van zooveel n1og·e.lijk terr·ein, onder den rook van
i de stad.
­Denkbaar is het instellen van een zelfstandig grondbe-
drijf n1et betrekki11g tot de terreinen die de gemeente reeds
heeft, ­-ee waarin de in den loop des tijds te verwerven
gronden natuurlijk ook zouden worden opg·enon1»e­n ·~ zo11-
j der `de bedoeling echter om gestadig de hand te leggen op 1
terreinen, die zelfs in ineer verwijderde toekonist, voor stads-
uitleg i11 aaninerking kom-e=n. En dáár toch 1noete11 wij heen.
Ook is dit de n1,ee11ing van de voorstellers. Dit blijkt
uit hun11e 111emorie van toelichting, waarin zij er op wijzen
dat, WH11l1C·CI' de geineente eigenares is van de gronden on1
en bij dte stad:
1de vereischtte uitl­eg zal kunnen geschieden, op de wijze
j door de b·elangen van verkeer of hygiëne geboden, zonder
` dat dit niet over111atige finaneieele offers gepaard gaat;
i in ruimte mate de beschikking VCl'l{1'Cg(311 zal worden
i over voor den openbaren dienst en bedrijfsdoeleinden benoo-
l digde perceelen;
“ de inogtelijkheid bestaat invloed tev oefenen op de waarde
{ van bouwterreinen, waarniedte de belangen der volkshuis-
j vesting zoo nauw verbonden zijn; ‘
3 en de natuurlijke waardevernieerdering van den bodem,
die als l1et ware autoinatisch voortspruit uit de11 aanwas
der bevolking, voor een belangrijk grooter deel dan thans
het geval is, aan de genreentefinanciën ten goede zal ke-