HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 6

JPEG (Deze pagina), 764.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

4 i
De hier be-doelde gerneenscliap zijn de geza.m·enlijk·e
gemeentenaren, die in het gemeentebestuur hun orgaan
‘ hebben.
_‘ Op het geineentebestuur rust d·e taak o·m, zooveel doen-
` lijk, gronden, in de nabijliieid va.n de stad gelegen, op t·e
9 koopen en in zijn macht te houden, tot tijd en wijle de
gronden voor bebouwing in aanmerking komen of op andere
5 wijze in gebruik moeten worden genomen, om aan de zich i
.ii_i uitbrei-dende stad de noodige ruimte te g·even. »
1 In den boezem v.an den "gemeientieraad wordt dit gevoeld.
ir Ter vergadering van 28 juni 1906 heeft de heer Van
. Dorp zich doen kennen als een voorstander van het, zooveel j
D mogelijk, aankoopen door de gemeente, van binnein haar I
i gebied gelegen of daaraan grenzende terreinen. Hij ·erke«n,de· j
A echter dat aan zoodanige gr0ndp.oliti·ek bezwarein verbonden
i zijn, vooral van finaneiëelen aard, welke evenwel grooten-
F; deels uit den weg geruimd zouden kunnen worden, door
de instelling van een zelfstandig gemeentebe-drijf, n.l. een
f gemeentelijk grondbedrijf. En, ook namïezns de heeren mr.
``'i gg Van Aalten, Gerretson, Ledeboer en Robertson, diende hij {
ee.ne motie in van den navolgendeen inhoud: l
,,D-e Gem·e·e.nteraa~d, van oordeel dat het wenschelijk is
gj ,,ov·er t·e gaan tot instelling van een grondbedrijf, tot exploi-
,,tatie van het niet ten openbaren dienst bestemde gemeen- ‘
fi ,,telijk grondbezit, noodigt Burgemeester en Wie.thou-ders uit ·
,,de daartoe noodige voorstellen te d0en." I
Deze motie kwam niet dadelijk in behandeling, maar ä
if? werd (zooals bij belangrijke zaken wenschelijk en gebrui- .
Tj kelijk is) ter fine v.an pra·eadvies, in handen van Burge- l
meester en VVetl1-ouders gesteld, alwaar de motie zich nog .
bevindt. >
Intusschen werd bij de behandelinig d·er begroeting voor ig
'i‘‘ 1907, in de Raadszitting van 25 October 1906, door den i
voorzitter den leden, die zich voor een zaak ze-er interes- {
5 _.­· f seeren, in overweging gegeven de moeite te nemen om
hunne wenscheen in meer definitieve bewoordin.g·en op papier
te stellen en niet te volstaan met het stellen, in lian-den
van Burgemeester en Wethouders, van moties, die in zeer
;i§_Q alg·err1e.e.ne bewoordingen worden toegelicht en waaraan Bur-
gemeester en ’Veth0uders weinig houvast hebben.