HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 50

JPEG (Deze pagina), 665.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

il
`
1
1
l
l ­ 48 ` .
met de administratie en het toezicht zijn belast, de kosten
van schatting, de rente en de aflossing der geleende Z
gelden;
d. de voor aankoop van grond en voor aanleg van werken
i benoodigde gelden, worden door de Gemeente verstrekt.
Door het grondbedrijf wordt daarvoor jaarlijks 3.6 tw
rente vergoed; `
1·. indien over eenig dienstjaar het overschot van de gewone ­ __
ontvangsten van het grondbedrijf niet voldoende is om .
daaruit de rente en de verplichte aflossing der geleende
V gelden aan de Gemeente te betalen, wordt het ontbrekende ‘
uit buitengewone middelen der Gemeente aangevuld. De
i schuld van h·et grondbedrijf wordt met dat bedrag ver- .
. mee rderd ; ’
1 j`. na elk tijdvak van vijf jaren, te beginnen in de maand _
I juni 1916, wordt ·de waarde der eigendommen van het .
grondbedrijf geschat door een of meer door het ])age­
lijksch Bestuur aan te wijzen deskundigen. Indien deze i_
_ schatting een lager bedrag aanwijst dan de schuld van ‘
’ het grondbedrijf op den wl januari, aan de schatting
j voorafgaande, wordt uit de gewone 1niddelen van de be-
grooting der Gemeente in de eerstvolgende vi_jf dienstjaren ­
A telkens een vijfde deel van het verschil aan het grond- l
bedrijf uitbetaald, ten einde te dienen tot vermindering
van schuld; i
lll.(7. in het grondbedrijf in te brengen de navolgende eigen­
dommcn : i
1. Lattwereeht, Sectie B, no. 9 enz., te zamen groot
i 61.3162 Il./X.;
2. Zuilen, Sectie B, no. 35l(l enz., te zamen groot jg IO,lQ5 HA.;
I;. te bepalen, dat het grondbedrijf wordt belast met eene
schuld van / 635,020.08 en dat de aan de Gemeente ver-
schuldigde rente wordt berekend van 1 januari 1906 af. ’
l'.`ast te stellen de begrooting voor het grondbedrijf voor het
jaar 1906, welke in ontwerp als bijlage is overgelegd. i
V V. Burgemeester en VVethouders op te dragen in deze verder
A het noodige te verrichten.
l
I
., " l