HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 5

JPEG (Deze pagina), 680.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

a I. GRONDBEDRIJF.
De Stad Rotterdam breidt z.ich enorm uit; aan alle
kanten worden nieuwe straten aangelegd of andere uitbrei-
dingswerken ond-ernomen. Een verschijnsel dat samenhangt
met de gelukkige ontwikkeling van het havenbedrijf en
den handel.
Dieiitengevolge stijgt de waarde van den grond in en
om de st.ad zeer.
De beg·e·e.rt·e, d·e noodzakelijkheid om in het centrum va.n
de st.ad zün kantoor, magazijn, pakhuis of woning te hebben
bestaat bij of ten aanzien van velen. De waarde dáár is
dus het meeste opgedreven. Grond gelegen aan de buiten-
zijde is minder duur, maar duurder toch dan de grond
als wei- of bouwland waard is.
Het spreekt vanzelf d.at grond, in de onm.idd·e.llijke
nabijheid van de stad gelegen en ten aanzien waarvan de
verwachting bestaat dat hij, binnen afzienbaren tijd, voor
bouwgrond zal I1’1·OCt·C1^1 dienen, in de algemeene stijging van
wa.ar·de deelt. H·et koopen van grond in de nabijheid der
zich ontw.ikkelen«d·e stad wordt dan ook, sedert lang, door
vel·en als eene vio»or;d»e·eli_ge­ zaak, bes-chouwd. En niet weinigen
zijn er die, door hun steeds kostb.aa.rder wordend bezit vast
te houden, totdat de heibaas op hun grond aan het werk
i kon tijgen, bij den verkoop van hun eigendom ee·n'mooie
l winst hebben gemaakt.
, Nu zij ’t verre van ons hu.n, die dit voord·eel hadden,
E daa.rvan een verwijt te maken of ze.lfs hen desweige te be-
‘ nijden; maar wij willen er toch de aand.acht op vestigen
I dat de enkeling hier e·en voordeel geniet dat de gemeen-
schap hem bezorgt, terwijl juist d·e gemeenschap het kind
I van de r.ek·enin·g is.
l De schuld daarvan draagt echter d·e gemeenschap zelf.
Het ligt op haar weg de midd·el·en, die er toe leiden kunnen
deze averechtsche werking t­e doen ophouden, althans te
beperk-en, ter han·d te nemen.
l
l