HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 49

JPEG (Deze pagina), 692.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

` 47 ‘
Vl.Na elke 5 jaren worden de in de exploitatie begrepen eigen- `X
dommen doo-r twee door Burgemeester en VV·ethoude-rs aan
te wijzen deskundigen getaxeerd. VVanneer deze taxatie een .
lager bedrag aanwijst dan het uit buitengewone middelen ge- ,
dekte sald­o der rekening, volgens art. IV, verminderd met het
bedrag der verplichte aflossingen van leeningsgelden, begrepen
in de uitgaven sub 6°. van art. IV, wordt het verschil als `
verlies afgeschreven en in de volgend·e 5 jaren telken jare ..
1/Q, daarvan on-dier de gewone uitgaven der Gemeente opge-
nomen. ii
Indien zich in dit tijidverl-oop o·mstandighed·en mochten
voordoen, die invloed zouden kunnen hebben op de waarde t I
der gronden, dan kan door den Gemeenteraad eene nieuwe
taxatie worden gelast, en in verband daarmed·e het ond·er de ‘ A
gewone uitgaven der Gemeente op te nemein bedrag worden "
gewijzigd.
B I] L A G E IV.
Besluif mm den Raad der Gemeente Ufrec/zf io! rege/ing
wm een grandáedzgf, wm den 17 Mei 1906.
De Raad ...... besluit: I I
I. de aan de gem·eente to·e·behoor·en«de tot bouwterrein bestemde A
eigendommen, w-elke daartoe door een besluit van de·n Ge-
meenteraad word·en aangewezen, worden afzonderlijk beheerd,
onder de·n naam: grondbedrijf; ,‘«
Ill. te bepalen, dat bij dat beheer de- navolgende regelen zullen ,.
worden in acht genomen:
ni. voor het grondbedrijf wordt telk·en jare eene afzonderlijke ·
begroeting opgemaakt, welke als bijlage aan de Gemeente
begroeting wordt toegevoegd. De rekening van het grond- .4
bedrijf wordt als bijlage aan de r·ekening der Gemeente ,
toegevoegd; ,
I;. ­onder de ontvangsten van het gr-ondbedrijf worden gebracht ,
de pachten van de grond·en, welk·e nog niet als bouwterrein I I
in exploitatie zijn gebracht, de ko-opsommen van verkochte Q
bouwterreinen en de erfpaehten; ¤ A
0. onder de uitgaven worden gebracht: de kosten van aankoop V
van gronden, de lasten, de kosten van onderhouds- en ii
andere werken, de jaarwedden van de a1nbt·enar·e·n, die V