HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 48

JPEG (Deze pagina), 705.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

ïé
·,
l
1
lll.Aan het hoofd de·r exploitatie staat de Directeur der Publieke
Verke»n. Hij volgt in alle zaken de exploitatie betreffende,
de voorschriften op, hein door of namens Burgemeester en
VVethoud•e·rs gegeven.
I`.Na het einde van elk jaar wordt eene rekening over den
l geheelen duur der exploitatie opgemaakt, waarin, tegenover de
uitgaven voor:
i°. aankoop, ruiling, onteigening enz. van gronden;
L 2°. regelingen met waterschappen, polderbesturen en andere
Q belanghebbenden;
n 3°. uit te voe·ren werken, zoowel die voor het gereed maken
j der bouwterreinen, als die voor den aanleg van de wegen
ii en pleinen voor den openbaren dienst bestemd en de
‘ onderhoudskosten dezer laatste werk-en, totdat zij voor het
" openbaar verkeer worden op·engesteld; I.
4°. wedden van de ambtenaren, belast met het toezicht op
de uitvoering der werken en met de administratie;
i 5°. onderhoudskosten van verhuurde eigendommen, alsmede
3 grond-, polder- en andere lasten;
I G'. renten en verplichte aflossingen der uit le·eningsge«lden,
bestreden uitgaven;
` 7”. renten der uit de gemeentekas uit ancleren hoofde ver-
A strekte gelden;
f worden geboekt d-e ontvangsten wegens:
j u. verhuring en verpachting der gronden, welke nog niet
in exploitatie zïijn gebracht;
h. tijdens d·e uitvoering der vereischte werken, in gebruik
gegeven gronden en wegen;
e. betalingen; voortvloeiende uit regelingen en uit voor reke·
ning van belanghebbenden uitgevoerde werken;
rl. koopsominen van verkochte bouwterreinen;
«·. overdrachten, als bedoeld in art. V;
/'. afschrijvingen ten laste d·er Genie«enterel<e«ning, als bedoeld
in art. VI.
· Het verschil tusschen bovengenoemde uitgaven en ontvangsten
. wordt gedekt uit buitengewone 1ni·ddelen.
V. 'Worden de bouwterreinen niet verkocht, doch in erfpacht uit-
gegeven, zoo wo­rden op het tijdstip, waarop het erfpachts-
recht ingaat, de in erfpacht gegeven terreinen in administratie
overgedragen aan den dienst der rentegevende liigendoinnien
en word·en zij, teg·en de kapitaalswaarde, waarvan is uitge-gaan
bij de vaststelling van den canon, op dien dienst overgebraclit.
‘e.