HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 47

JPEG (Deze pagina), 723.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

45 I i I
B I] L A G E III. ,
Verordening omtrent de exp/oz'z‘az‘z`e van gronden,
gelegen zin en nood den Bzinnendn/zsehen Bnz`z‘en71e/derse/zen A
_/wlder, tusschen den Amsiel en den Schinkel, binnen i
de Gemeente Amsterdam, wzsfgesie/d op den
[ ïzzni 1904. *
l. De grenzen der gronden, waarop deze Verordening betrekking
heeft, worden vastgesteld als volgt: I
De noordelijke grens: langs de sloot, loopende van den
Schinkel naar den Amstelveenschen weg ten zuiden der straf-
gcvangenis, verder van den Amstelveensclien weg, langs de V
gronden in exploitatie bij de Maatschappij ,,VVeltevreden" tot
aan de Roelof Hartstraat, langs het hart dier straat tot aan ·
de zuidelijke grens der exploitatie ,,l·lamersv·eld" en langs I
die grens tot de Boerenwetering en verder langs het hart
van die NVetering en het hart van de Rustenburgerst‘raat C
tot aan den Amstel; `I
de oostelijke grens: de Amstel; 1
de zuidelijke grens: de Gemeentegrens;
de westelijke grens: de Schinkel. j
ll. Onder de in het hoofd dezer '·eror<lening genoemde exploi­ .
tatie wordt verstaan: g
1°. het door aankoop, ruiling, onteigening, of op andere wijze
in eigendom verkrijgen van de gronden, in atrt. I hetloeld, l
voor zooveel hiertoe door den Gem·e:nt~eraatl zal worden A
besloten; .
2“ het treffen der noodige regelingen m·et waterschaps en J
polderbesturen, om de sub. 1°. bedoelde gronden en die
welke reeds thans eigendom der Gem·ee·nte zijn, aan het
. poldcrverband te onttrekken en die wijzigingen in den '
waterstaatkundigen toestand te brengen, welke voor de _
exploitatie der gronden zullen blijken noodig te zijn; j ‘
3°. het maken der voor de exploitatie der sub 2” bedoelde _‘
gronden vereischte werken, als: aanl·eg van straten, grachten,
pleinen, plantsoenen, het maken van riol-eeringen, het l
ophoogen van t·e~rrein·en, enz.; i
4". het in erfpacht uitgeven of verkoopen van de na het [
maken der vereisehte werk·en te verkrijgen bouwterreinen: l
5". het door verhuring of op andere wij·ze rent·e«gev~encl maken `
der nog niet verkochte of in erfpacht uitgegeven terreinen. ` A