HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 46

JPEG (Deze pagina), 600.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

*i
a
ul
fl
al 1 44
I
Art. 9.
(lnmiddellijk bij het in werking treden dezer verordening l·e·
paalt de (;t(ill`lC(3'l1iICl'ZZl(l welke, van de aan de (Jenxeente behoo-
rende bezittingen, wel en welke niet ter beschikking van het
bedrijf gesteld zullen worden. Burgenieester en Vethouders maken
j onverwijld een staat op van de zoodanige die wèl ter beschikking
gesteld worden. _
Art. 10. -
Zoodra de in art. 9 bed·o·eld·e staat gereed is. vervolgens
. tegen het einde van het vijfde boekjaar en verder telkens om
, de vijf jaren ~moet de waarde der onder l1et bedrijf b·e_;‘rep~e·n
4 onroerende zaken, door daartoe door Burgemerester en /Vethoudeirs
ig aan te wijzen deskundigen, worden bepaald. Burgeineester en
I Vethouders zi`n bevoegd om., wanneer bi`zond·ere OIHSIIZIl1(liO`l1‘8(.l€lll
II D D
daartoe aanleiding geven, tussehentijidsche waardeeringen te doen
plaats hebben.
De hier en elders in deze verordening bedoelde waarde is
.· de publieke verkoopwaarde.
i
i Art. II.
De directie van het grondbedrijf wordt uitgeoefend door den
i directeur van Gemeentewerken. die daarin wordt bijgestaan door
daartoe door Burgemeester en Ve;houders aan te wijzen ambte-
naren.
Art. I2.
Door tussehenkomst van Burgemeester en V‘CTllOll(l(ïl'S geeft de
directeur den Gemeenteontvanger tijdig kennis van de ontvangsten
en uitgaven die, voor rekening van het bedrijf, gedaan moeten
Q worden, ·en geeft de Gemeenteontvanger den directeur maandelijks
kennis van de ontvansten en uitgaven die, voor rekening van het
bedrijf, gedaan zijn.
Art. 13.
De directeur doet, binnen drie maanden na afloop van elk
i jaar, aan Burgenieester en VVetl1oud·ers, rekening en verantwoording
L van zijn gevoerd beheer. Burgemeester en Vethouders doen daarvan
mededeoling aan den Gemeenteraad.
Art. 14. ·
Deze verordening treedt in werking op '
M.