HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 45

JPEG (Deze pagina), 684.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

· 43
VVanne~er_bij besluit van den Gemeenteraad bezittingen aan .
het bedrijf worden toegevoegd of onttrokken, wordt de Gemeente,
voor de naar het voorschrift van art. io bepaalde waarde, ge-
erediteerd, wat de toegevoegde bezittingen betreft, en gedebiteerd,
wat de onttrokken bezittingen aangaat.
Ingeval de Gemeenteraad besluit tot vervr·ee·mding, van onder
het bedrijf begrepen onroerende zaken, om niet of tegen minder
dan de waarde, wordt de Gemeente gedebiteerd voor zoodanige
som als door den Raad zal worden bepaald.
Verder kan de Raad besluiten om, wann·cer de rekening- _
courant met den Gemeenteontvanger, voor het bedrijf een belang-
rijk nadeelig saldo aanwijst en er geen uitzicht bestaat op spoedige
aanzuivering langs gewonen weg, deze aanzuivering tot stand te i
brengen door overboeking van de rekening des Gemeenteontvau- V _
gers op die der Gemeente.
Art. 6.
De Geineente geniet, van het ereditsaldo harer rekening, interest i`
berekend Et 4 pCt. 's jaars. ln·di·c¤n, na afloop van eenig _jaar, blijkt
dat het be·drijf verlies heeft opgeleverd, zal de· aan de Gemeente
toekomende interest slechts wanneer en voorzoover hij het verlies .
overtreft, als aan de Gewneente uitgekeerd, op de rekening­courant ­
met den Gemeenteontvanger worden gebracht, en overigens op `·
de rekening der Gemeente worden bijgeboekt. De bijgeboekte _
interest wordt uitgekeerd, zoodra de winst van het bedrijf dit
toelaat. __
Art. 7. e
(lp de rekening­courant met den (lemeenteontvanger wordt, «
na. afloop van elk jaar, in debet en in eredit, interest gebracht; ·
berekend à 4 ptCt. ’sjaars. t
Art. 8. _
Het totaal nog onafgeloste bedrag der leeningen, voor den
dienst van het bedrijf aangegaan, mag nimmer overtreffen het "j
totaal bedrag der waarde van de onder het bedrijf begrepen =
onroerende zaken. .:
Vannee·r na afloop van eenig jaar blijken mocht. dat bedoeld
onafgelost bedrag te hoog is, moet onverwijld, door het doen van ‘ A
aflossing op op andere wijze, vooziening getroffen worden. _