HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 44

JPEG (Deze pagina), 659.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

‘|
l
tl
I
j 42 E
d. uitkeeringen, vtiortvloeiende uit regelingen inet derden;
alles behoudens hetgeen uit anderen hoofde, inet betrekking
t tot het bedrijf, geïnd wordt. j
Tot de uitgaven behooren: ` f
41. sommen, betaald wordende voor het verkrijg-en van onder het i
bedrijf vallende onroerende zaken; ;
b. kosten,. besteed wordende tot het brengen van gronden, in i
den staat van bouwterrein, voor het aanleggen van straten, ;
pleinen en plantsoenen, en voor andere werkein van dien aard;
<·. tt>nclerhoudskost»en;
` tl. grond-, polder­ en andere soortgelijke lasten;
<·. betalingen, voortvloeiende uit regelingen niet derden;
Z /'. interest- en aflossingsbetalingen, wegens voo·r den dienst van V
I het bedrijf aangegane geldleeningen; ‘
y. interest van het credit-saldo der rekening van de Gemeente,
jj naar het bepaalde bij art. 6; _
i lt. administratie- en taxatiekosten; "
alles behoudenns hetgeen uit anderen hoofde, inet betrekking
tot het bedrijf, betaald wordt. ik
Art. 4.
l)e boekhouding wordt gevoerd naar de dubbele methode i
i lir wordt onder zoovele en zoodanige hoofden van rekening
l geboekt, als Burgemeester en VVethouders, voor het erlangen van -
eene goede contróle en een juist overzicht van den staat van
het bedrijf, zullen noodig oord·eelen.
Na afloop van elk jaar worden de boeken afgesloten en eene
winst- en ‘verliesrekening en eene balans opgemaakt. ‘
Op de balans worden de onder het bedrijf b·egrepen onroerende
. zaken gebracht tot de waarde, volgens de laatst gedane waardee-
ring door deskundigen, met dien verstande dat, wat sedert d·e
laatste taxatie is verkregen, wordt gebracht tegen eene door den I
directeur te begroeten waarde.
Art. 5. i
De Gemeente wordt voor het hoor haar verschafte bedrijfs- ‘
fonds gecrediteerd, ten beloope van de waarde der ter beschik-
king van het bedrijf gestelde onroer·ende bezittingen, bepaald over-
eenkomstig het vooxrselnift van art. 10. "
Op hare rekening wordt ook overgeboekt het saldo der winst-
en verliesrekening, althans voor zoover de Geineenteraad niet i
anders beslist. ·