HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 43

JPEG (Deze pagina), 644.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

E B I] L A G E II.
Ollfïfïü/’]§~ 176/’07’[llUlZL'//_Q‘, ’Z/(Z/Z [l]€l’l .S`(,`h/’á'Z'L’l’, f0f /’£?gC/liüg
mm een gr0mz'ócdr@f 71001* de Gemeente ]€0ZLfL’l’(ll{Z7il. g
i Artikel 1. ,
lir wordt ingesteld een grondbedrijf, voor de exploitatie van
de onroerende bezittingen der Gemeente, inet uitzondering van die
. u. welke tot den publieken dienst bestemd zijn, en _
li. welke bij besluit van den Gemeenteraad, om bijzondere redenen, -
van het bedrijf uitgesloten zijn verklaard. r
, xxft. 2.
Het bedrijf heeft eene afzonderlijke boekhouding, als ware
het een zelfstandig lichaam, met een eigen vermogen, actief en
passief, en met eigen ontvangsten ·en uitgaven. jl
i De Gemeente verschaft een bedrijfsfonds, door hare,. in den A
J bij art. 9 bedoelden staat omschreven onroerende bezittingen, ter Z
beschikking van he·t bedrijf te stellen. i
Verkrijgingen en vervreeindingen, door de Gemeente, van onroe·
T rende zaken - niet van de bedrijfsexploitatie uitgezonderd ~­ ·
worden beschouwd als verkrijgingen en vervreein-dingen door het I i
ff bedrijf. E, `
{ Geldleeningen, door de Gemeente aangegaan, voor den dienst j
5 van het bedrijf, worden te zijnen laste gebracht. De ontvangsten i'
en uitgaven geschieden door den (3emeente-ontvanger en worden `
gebracht op de tusschen hem en het bedrijf te openen rekening- ,
courant. _ A
Art. 3. . V
Tot de ontvangsten behooren: ,
41. vergoedingen, ontvangen wordende wegens vervreeinding van ‘
l onder het bedrijf begrepen onroerende zaken; ­
Z;. gelden, voortkomende uit voor den dienst van het bedrijf ‘
i_ gesloten leeningen; ` _
i e. huren, paehten en andere revenuen; Z ’
‘ *) Dientengevolge, komen alle ontvangsten en uitgaven van het bedrijf
it ook in de gewone ,,Gemeenterekeni11g" voor.