HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 42

JPEG (Deze pagina), 634.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

/_~ t'T?""Y"" " "”"” """" "' ‘ ""*"" rr Y - - Y- -- - Wi W- W Y we ,
4 ·
I
I? 40 E
(
nieuwe schatting of uit verkoop of uitgifte in erfpacht boven de
geschatte waarde gebleken is, dat dat bedrag weder beneden ,
85 Qb van de waarde dier eigendommen is gedaald.
Art. IO.
Vanneer het in den aanhef van art. 9 genoemde de·el dier
leeningen een hooger bedrag aanwijst dan 100 0/«> van de waarde
der eigendommen, kan het verschil uit de gewone middelen der "
Gemeente geheel of gedeeltelijk aan het grondbedrijf worden uit- _
. gekeerd, volgens alsdan door den Gemeenteraad vast te stellen
regelen. .
A Art. II.
[ Burgemeester en Vethoud·e·rs zijn bevoegd, wanneer buiten-
‘· gewone omstandigheden daartoe aanleiding geven, eene nieuwe
E
l schatting binnen den in art. 7 genoemden ternnjn te gelasten.
l
j Art. 12. ?
il? .. . . i
l~ Het behe­er van het grondbedrijf xs opgedragen aan een three-
j leur, door den Gemeenteraad te benoemen, die daartoe eene aan-
beveling van Burgemeester en Veth-ouders ontvangt. Zijn instructie
wordt door Burgemeester en Vethoude«rs vastgesteld.
Hij wordt in dat beh·eer bijg·estaan door daartoe door Burge­
meester en Vethouders aan te wijzen ambtenaren. g
Art. 13. j
r
De directeur is verplicht volgens door Burgemeester en VVet-
houders vast te stellen regelen jaarlijks een rekening van het
grondbedrijf op te maken, waarop als ontvangsten en uitgaven
alleen mogen voorkomen de bedragen, genoemd in art. 4. Op ·
deze rekening wordt als waarde der onder de exploitatie van het
g.rondbedrijf begrepen eigendommen aangenomen de laatst vast-
gestelde schatting, of voor eerst na afloop daarvan verkregen
eigendommen de koopprijs daarvan met inbegrip der kosten van
ten behoeve der exploitatie gemaakte werken.
Deze rekening wordt aan den (lemeenteraatl O’·Bl`g·E‘lC§2Q(l.
Art. 14.
Deze verordening treedt in werking op
tu 4