HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 41

JPEG (Deze pagina), 715.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

r

f
E
l
Q

voor den openbaren dienst wordt bestemd of op andere wijze
aan die exploitatie wordt onttrokken, wordt de waarde daarvan,
berekend volg·ens de in arti. 8 `gestielide regelen, aan het rgrondbedrijf
uitgekeerd.
Bij verkoop of uitgifte in erfpacht aan instellingen van lief-
dadigheid of op·enbaar nut of ten behoeve der volkshuisvesting t
kan, wanneer die verkoop of uitgifte beneden de waarde-, berekend
als boven, geschiedt, het verschil uit de gewone middelen dër
Gemeente aan het grondbedrijf worden uitgekeerd. Als basis voor
die uitkeering geldt bij uitgifte in erfpacht de gekapitaliseerde
waarde van den bedongen canon, volgens door Burgemeester en
. Vethoud·ers vast te stellen regelen.
VVax1neer tot dusver niet onder de exploitatie van het grond-
bedrijf vallende eigendoinnien onder die exploitatie worden be-
Q grepen, wordt het bedrijf belast niet het deel der gemeentelijke
Z schuld, dat in dien eigendom en daarinede verband houdende
werken zi_jn oorsprong vindt.
l
`
_ Art. 8.
I 1 I i !
Drie jaar na het in werking treden dezer verordening en
vervolgens telkens na verloop van drie jaar wordt de waarde van
onder d·e exploitatie van het grondbedrijf begrepen eigendommen
j door daartoe door Burgemeester en «Ve·thouders aan te wijzen
deskundigen geschat.
Deze schatting geschiedt naar de volgende regelen:
gronden, welke in den staat, waarin zij verkeeren, reeds als
bouwterrein kunnen worden geöxplo·it¤eerd, op de vermoedelijktë
verkoopwaarde als bouwterrein, in verband met de opbrengst van
soortgelijke terreinen;
andere eigendommen op de vermoedelijke verkoopwaarde in
den staat, waarin zij verkeeren.
Art. 9.
Vl/'anneer het niet afgeloste deel der t·en belioeve van het
grondbedrijf gesloten leeningen een hooger b·e-drag aanwijst dan
{ 85 Q'o van de volgens de laatste schatting aanwezige waarde· der
eigendommen, wordt niet aanvang van het volgende begrootingsjaar
de rente dier leeningen niet langer ten laste van het grondbedrijf
S., gebraelit, doeb uit de gewone middelen der Gemeente gekweten.
çï De rentebetaling ten laste van het grondbedrijf wordt met
aanvang van liet volgende luegrootingsjaar hervat, zoodra uit een