HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 40

JPEG (Deze pagina), 647.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

4 ii
j ¥
li §
li i
if E
y i 38
l
gemeentelijke schuld, dat in dien eigendom en de daarmede
verband houdende in art. 3 aangeduide werken zijn oorsprong
vindt en de waarde dier t·1g<=¤d«mme¤, berekend naar de regelen,
aangegeven in art. S.
i :
l Art. 5.
Tot de inkomsten van het bedrijf worden gerekend:
j de opbrengst van verkochte terreinen;
i de jaarlijksehe opbrengst van in erfpacht uitgegeven terreinen;
de opbrengst van verhuurde, verpaehte of op andere wijze
` rentegevend gemaakte eigendommen;
de betalingen voortvloeiende uit regelingen met watersehaps- K
, en pold•erbestur«en;
de uitk·e·ering·en bedoeld bij art. 7, 9 en io; '
· en tot de uitgaven:
j de kosten van het in eigendom verkrijgen van onder de exploi­
tatie vallende terreinen en opstallen; i
het deel der gemeenteilijke schuld, bedoeld in art. 7;
de kosten van regelingen met wat~ersehaps­ en polderbesturen,
l benoodigd voor het in exploitatie brengen van bouivterreinen;
J de kosten der in art. 3 aangeduide werken en het vijfjarig
­ onderhoud daarvan ;
de kosten (van onderhoud der onder de exploitatie vallende
· eigendommen;
de grond- en de verdere op de exploitatie rustende lasten;
de kosten van administratie, daaronder begrepen de wedden
der daarmede belaste ambtenaren;
de rente en de verplichte aflossingen der door de Gemeente
ten behoeve van het grondbedrijf gesloten leeningen, behoudens
het bepaalde bij art. 9.
Ilet verschil tusschen uitgaven en ontvangsten wordt uit door
de Ciemeente ten b·e·ho·eve van he·t grondbedrijf te sluiten leeningön L
gedekt. i
Art. 6.
Onder d·e leeningen bedoeld in art. 5 is ook begrepen het f
deel der gemeentelijke schuld, genoemd in art. 4, voor zoover
het de waarde van de in dat artikel aangeduide eigendommen .·
niet overtreft. .
Art. 7.
Vanne·er eenig deel van het onder de exploitatie van het
grondbedrijl begrepen grondbezit bij besluit van den gemeenteraad
in