HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 39

JPEG (Deze pagina), 569.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

2
t
ë
i
5 B U L A G E I.
O7’lZ‘7£!L’1’f­I/€7”07’[l1€7’lZ'72g', van de Heeren VAN DORP, as.
tot rege/zózg van een Gzeanzióedz war
. de Gemeente Raiterr/avzz.
Amkei 1.
Ter exploitatie van het in art. 2 aangeduide gemeentelijk
grondbezit, wordt een grondbedrijf gevormd, waarvan de geld-
middel·en afzonderlijk worden beheerd.
Art. 2. ,
e. Dit grondbezit bestaat uit:
0. onbebouwde terreinen, voor zoover zij geen erven uitmaken
« .
« van gebouwde eigendommen;
V ·
5. Z). opstallen met vruehtdragende aanhoorigheden;
alles voor zoover deze niet voor den openbaren dienst zijn
bestemd of bij besluit van den gemeenteraad van de exploitatie
uitgesloten worden.
Art. 3.
¤ . t
Onder exploitatie wordt verslaan: .
rr. het in «e·igendom verkrijgen van terreinen en opstallen als
bedoeld bij art. 2;
D. het (maken van de noodige werken om deze terreinen als
i bouwterrein te exploit·e·er·en, waaronder begrepen het aanleggen
van straten en het onderhoud daarvan;
ï c. het verhuren, verpaehten of op andere wijze rentegevend maken
A van tot het beclrijf behoorende eigendommen;
‘_ rl. het verkoopen van bouwterreinen.
ii Art. 4.
Bij het in werking treden van deze verordening wordt een
staat opgemaakt van de eigendommen der Ge·meente·, die onder
ä de exploitatie van het grondbedrijf worden begrepen, het deel der
. ,