HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 36

JPEG (Deze pagina), 755.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

. l l
‘ ll
ïl
Dit wat betreft de bezwaren die tegen verkoop zijn inge-
bracht; maar hoe staat het nu niet die, welke tegen uitgifte
in erfpacht en opstal zijn aangevoerd.
Nu de uitgifte geschiedt te.gen eenen prijs in eens, in plaats
l van tegen eene jaarlijksche betaling, vervalt het bezwaar
van eene steeds voortgaande stijging der schuld, tengevolge
van het wel uitgaan maar niet binnenkomen van hoofdsom- jl
men. Althans wanneer de prijs bij uitgifte overeenkomt met
j den prijs. die bij verkoop bedongen zou kunnen worden.
l` Nu is er geen enkele reden om te meenten dat dit niet zoo =-
zijn zou. De opstalhoud·er krijgt feitelijk geen minder genot
l van het goed dan hij als kooper krijgen zou; in aannier-
j king nemende dat de verkoop zou geschieden onder de lj
i bepalingen van bebouwing en gebruik, als g­ewoonlijk ge- jj
« maakt worden. Dat die bepalingen bij opstal wel, doch
bij verkoop ni·et gehandhaafd kunnen worden, zal men moei- j
lijk als argument voor een lageren prijs bij opstal kunnen l
laten klinken. Alleen zou eenigen nadeeligen invloed kunnen
tg uitoefenen de mogelijkheid van om de 25 jaren eenige uit-
keering aan de gemeente te moetien doen. Vij mogen echter jl
je _ wel bedenken dat wanneer de gemeente, speciaal met be-
trekkinjg tot den aankoop van gronden, ons pad wil opgaan,
` zij, zooal niet in de naaste, dan toch in niet al te ver
verwijderde toekomst, meesteresse van den toestand zijn zal l
en hare conditiën aan gegadigden zal kunn-en voorschrijven.
l lin nu de hypotheekquaestie. Het is niet te denken dat
` een geldschieter bezwaar zou kunnen maken tegen het geven g
van geld, onder hypothecair verband van opstalrecht met j
i opstallen, tot hetzelfde bedrag dat hij geven zou als de
grond den onderzetter in eigendom toebehoorde ·- wann.e·er
het opstalrecht voor eeuwig gevestigd is, naasting de j
V waarde wordt vergoed en verder bij de uitgifte de noodige *
bepalingen zijn gemaakt om hypotheekhouders te beschermen j
en hun voorrang op de vergoeding -- - ingeval van naasting Q.
{ --­ te verzekeren. Vij mogen overigens meenen, dat, waar f
de opstalhouder geen reden heeft om voor het erlangen
van zijn recht minder te betalen dan de koopprijs zou be-
3 dragen, de geldsehieter ook geen reden heeft om op het F
5 opstalreclit, niet de opstallen, minder te geven dan op vollen
5 eigendom. j
` i
l