HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 34

JPEG (Deze pagina), 719.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

(
al
0
32 t
I A
i Tegen uitgifte in erfpacht ot opstal, waarbij de drie i
; genoemde bezwaren niet of niet absoluut bestaan, kan wor-
[ den aangevoerd;
j 1°. dat de gemeente te veel in schuld geraakt; i
2°. dat ~-- maar dit geldt niet voor eeuwigdurende erf- f
pacht of opstal - niet of niet gemakkelijk genoeg geld,
onde.r hypothecair verband, te krijgen zal zijn.
XV ij meenen een middel aan de hand t·e kunnen doen,
waarmede wel niet alle moeielijkheden en bezwaren te niet
gedaan worden, maar waarmede daaraan toch grootendeels il
te gemoet gekomen wordt. id-
In den aanvang hebben wij er op gewezen dat de om- j
­ va.ng van het recht van opstal minder is dan die van het
recht van erfpacht; dat tot het wezen van laaitstgemeld recht
' behoort. het betalen van een jaarlijksehe pacht, hetgeen. door
beding, ook aan het opstalreeht verbonden kan worden en
dat beide rechten kunnen worden gevestigd 0.a. tegen een
V prijs in cents. Verder hebben wij de rechten op een lijn "
‘, gesteld en gelijk behandeld. 4i
_ De tijd is nu aangebroken om het recht van opstal wat ` 3
j i meer naar voren te brengen.
Dit recht mag van minder omvang zijn dan het recht
> van erfpacht, toch geeft het alles wat men met betrek-
; king tot bouwgrond noodig heeft. Daarenboven voor spe-
r ciale g«evallein kan men, door bijzondere bepalingen, zoo-
danigie uitbreiding aan het recht ge-vein, als de omstandig-
lieden wiensehelijk en noodig maken.
Het bepalen van een jaarliiksche pacht is niet noodig.
g Aan eenen bepaalden tnd bindt d·e wet ons niet (trou-
E wens eveninin bij erfpacht).
Vij .l']4Cbb·€i11 daarom de vrijheid van me.eni·ng te zijn
dat de uitgifte van bouwgïronden, iin op s t a l, voor e e u wig, i
tegen een p rij s in ee .n s, het middel is dat uitkomst geven
moett. , j
Dat het dit doet, staat ons nu aan te toonen.
Het bezwaar dat de gemeente de gronden voorgoed kwijt
zou zijn, blijft, hoewel niet absoluut, bestaan. WVann·eer het
genot van den grond voor eeuwig afgestaan is, dan wil
dat zeggen dat de gemeente dit voor altijd verloren heeft. ij
i lin genot verloren is wel niet alles verloren, maar veel scheelt
i
l
ii
- ä
te ‘