HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 32

JPEG (Deze pagina), 716.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

ä 3 S
in [i
g··

3O
{
de duur is bepaald op 10o jaren en dat de canon ver-
anderlijk is. 1,
Te Haarlem is indertijd een proef genomen, die ontijdig ,”
is afgebroken.
De bezwaren, welke tegen uitgifte in erfpacht en opstal
. vern­ome.n worden, zijn voornamelijk deze:
i". De gemeente geeft veel uit voor grondaankoop en j
A moet zich diente.ng·evolge diep in schulden steken; terwijl
‘ niet, zooals bij verkoop, de gemeente in het genot van hoofd-
sommen komt, die voor amortisatie kunnen worden aan-
gewend. De jaarlijksche pacht is niet meer of anders dan
T rente. Q l ;
2". De erfpachter of opstalhouder zal niet dan onder
. ' bezwarende conditien, geld, onder hypothecair verband, kun
a nen opnemen; tengevolge waarvan het met de uitgifte niet
vlot zal g.aan.
i H·et eerst·e bezwaar is niet van gewicht ontbloot. Bij
‘, eene administratie, speciaal loopende over de grondexploi- lg
g tatie, zooals wij die kunnen hebben, wanneer e·en grond-
Q ‘ bedrijf wordt ingesteld, zal het beizwaar misschien niet over-
I wegend blijken te zijn, ma.ar een bezwaar is het toch. Een
algemeen gedrukte toestand is denkbaar, die het binn·en- ,
Q komen der pachten bemoeilijkt, terwijl dan juist van een
Q lichaam als de gemeente, inschikkelijkheid t·egenover h.are
j; debiteuren en stiptheid teg·enover hare crediteuren wordt
verwacht. _ li
Het tweede bezwaar bestaat alleen bij uitgiften voor
bepaalden tijd en, met het oog op hare opzegbaarheid, bij
T die voor onbepaa.lde,n tijd. Het bezwaar schijnt echter niet
overwegend te zijn, wanneer men let op hetgeen te Amster-
·_ dam g·eschiedt. Nu moet erkend worden dat men regelingen
.l kan maken, waardoor de rechten van de hypotheekhouders
zoodanig verzekerd zijn, dat zij niet al te moeilijk behoeven
te zijn met het geven van geld. Vooral in den eersten tijd,
na de vestiging van het recht, zal wel geld te krygen zijn,
gi; omdat de leeningen gewoonlijk over niet zoo’n heel langen ‘
Qi- termijn loopen. Maar het wil ons toeschijnen dat tegen dat
.4 het recht ten einde loopt, vooral wanneer »- zooals te T;
"Y Amsterdam - bij eindiging van het recht de opstallen, zonder
ll
A. il