HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 31

JPEG (Deze pagina), 773.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

i
3 zg
« van uitgifte uit 0.ns hoofd moeten zetten, willen wij met een
j enkel woord bespreke.n wat elders plaats vindt.
Sinds 1896 gieschiedt in Amsterdam, in steeds toenemende
mate, uitgifte in erfpacht, in den regel voor een tijdvak
van hoogstens 75 jaren, tegen eenen jaarlijkschen canon,
ove.reenk0me.nde met 4 pCt. van de waarde van den grond.
Periodieke herziening van den canon pleegt men niet te
` bedingen, ofschoon dit een enkele maal schij·nt te zijn ge-
schied. Verlenging van den termijn wordt niet toegestaan,
terwijl bij het eindigen van den termijn de opstallen, zonder N
j vergoeding, aan de gemeente vervallen. Om redenen van
al.g·emeen nut kan de gemee.nteraad aan het recht een eind
maken vóór afloop van den termjjn, in welk geval de erf-
pachter schadevergoeding ontvangt, bij de bepaling waarvan
speciaal wordt gelet op den tijd dien het recht nog zou
g·eduurd hebben.
2 ln Vlaardingen bestaat reeds sedert lang de gewoonte
om g.emeentegrond.e1n in erfpacht uit te geven; maar voor
eeuwig, tegen eene jaarlijksche pacht die, sinds 1904, aan
eezne p-erio·die·ke herziening onderworpen is.
f Ook in andere gemeenten heeft men als systeem inge-
voerd het in erfpacht uitgeven van gem.eentegrond.en; zoo
in Schiedam en in Zaandam. Maar de zaak bevindt zich
daar nog in een stadium van piroefneming. In Schiedam
bevindt men zich eigenlijk in een tweede tijdperk van proef-
nemting. Reeds in 1902 had men d.aar erfpachtsconditien
opgesteld, bijna geheel overeenkomende met de Amst-er-
E i damsche. r
jg .l/Laar de bouwondernemers werden niet bereid gevonden
jj om op die conditiën in te gaan. Naar aanleiding daarvan
zijn de oonditiën gewijzigd, bij raadsbesluit van 27 Novem-
ber 1906. .
Zooals de bepalingen nu luiden is er geen algemeene
tijd va.n duur, ofschoon iedere uitgifte voor bepaalden tijd
geschiedt. Na afloop van den tijd wordt den erfpachter, indien
ij hij dit verlangt, verlenging toegestaan. De canon wordt iedere
25 jaar herzien. Bij eindiging van het recht krijgt de erf-
pachter vergoeding voor de opstallen.
_ De Zaandainsche conditiën, op 1 Februari 1906 tot sta.nd
gekomen, wijken in zooverre van de Amsterdainsche af, dat
A (