HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 29

JPEG (Deze pagina), 753.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

27
lïdoch bi_j arrest van. 3 Maart 1905 is de llooge Raad daar
van teruggekomen. zoodat thans - ook volgens hem -- vol- '
l gende koopers niet gebonden zijn aan de tegenover den
<mor.sj>ronkelijk»en kooper gemaakte bedingen.
{ Nu kent de practijk enkele middelen om langs ten om-
5 weg toch te bereiken wat niet rechtstreeks bereikbaar is.
lin ook de gemeente Rotterdam bedient zich van zoo’n middel;
i een middel dat zij reeds lang voor 1905 gebruikte en dat
t vervat `is in de hiervolgende bedingen:
t dat de den kooper opgelegde verplichtingen (tegen wier
i niet-nakoming eene aan de gemeentiekas verschuldigde boete
beidreigd is) op alle volgende koopers toepasselijk zullen
zijn, ein wel zoodanig, dat elke kooper door wien een of
· meer der bedoelde verplichtingen niet nagekomen is, i.nge-
val er termen zijn tot toepassing der bedoelde boete. hoof-
delijk met zijne opvolgers in den eigendom, tot betaling
dier boete aansprakelijk zal zijn;
en dat bij elke verdere overdracht, in die betrekkelijke
akte, de bedoelde verpliehtingen, de daarmede correspon-
deerende boetebepaling, alsmede het evengemelde beding
moeten worden opgenomen, op straffe va.n een boete, door
de overdragende partij, die dit verzuimt, aan de gemeentekas
te betalen.
’t Is hier niet de plaats om in eene wetensebappelijke.
besehouwing van deze bedingen te treden; maar met een
enkel woord willen wij toch hare ongenoegzaamhcid aan-
toonen. .
Aan de gemaakte bepalingen is alleen onderworpen de
persoon, die ten opzichte van de gemeente als kooper optreedt.
Gaat hij op zijn beurt tot verkoop over zonder dat de
gewensehte bedingen in de akte van overdracht opgeno-
men worden, dan verbeurt hij de boete (ïCl1 wanneer hij ’
solvabel is, kan de gemeente deze invorderen`) maar de op-
volgende kooper is van alle beperkende bepalingen vrij.
Vord~e.n, ingeval van verkoop, de bedoelde bedingen
in de overdraehtsakte wel opgenomen, dan verbeurt de
Y verkoopende primitieve kooper niet eens de tegen hem be-
dongen boete en zijn opvolger is toch vrij, want tegen hem
is niets bedongen; tenzij men wworden opgenomen" moet
verstaan als ,,opnieuw worden bedongen", als wanneer de
i