HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 28

JPEG (Deze pagina), 689.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

."'F‘ ` {
E t
K Y
zo
voor goed kwijt. lin de mogelijkheid bestaat toch, dat er
een tijd aanbreekt, waarop men gaarne weer de beschik-
t king zou hebben over de verkochte gronden.
· Verder kan men er bijna zeker van zijn dat de ver-
i kochte zaak, na verloop van tijd, in waarde gerezen zal
I zijn; zoodat op den langen duur de kooper een voordeel L
geniet, dat de gemeente wellicht voor zich had behooren
‘ te tteserveeren.
5 lCin-delijk kan, bij verkoop, de gemeente er moeilijk l
j voor waken dat van den grond geen gebruik wordt gemaakt,
strijdig met wat voor de gemeente goed en w·e·n.sehelijk is.
. Het eerste bezwaar is misschien. niet zoo he·el groot.
i V.anne.er de stadsuitleg geschiedt naar de breed opgezette,
goed doordachte plannen, die wij weten van onzen uitste- ‘
kenden dienst van publieke werken te kunnen verwachtetn,
t zullen de grondstukken, die e·e·nmaal voor verkoop aangewezen
je ‘ werden, wel niet meer noodig zijn.
Q Tegen het tweede bezwaar zou men misschien willen
aanvoeren dat, wanneer de gemeente hare portie gehad
. heeft, zij ook een ander een stukje van de taart gunnen
¥ moet. Maar daar staat tegenover tlat, wanneer de gemeente
`i in het algemeen ,,vasthoudend" is, zij de belangen van alle
ij geineentenaren, dus ook (althans in den regelt die van den
,j gegadigde dient.
ï'· Het derde bezwaar kan echter niet weggeredeneerd
we r den .
;_ï ln de akten van transport, betrekkelijk de door de ge-
jjï m·eente verkocht wordende grondstukkten, vindt men ge-
l? woonlijk eenige bepalingen omtreent het bebouwen en ge-
l; bruiken der perceel-en. In den vorm van een servituut kun-
nen zij niet gegoten worden, daartegen verzet zich haar
. aard; h·et zijn persoonlijke verplichtingen.
Ten allen tijde hebben rechtsgeleerden van naam en
gezag betwijfeld of dergelijke bepalingen ook golden tegen-
'‘=ï over den oorspronkelijken kooper opvolgende koopers,
1n.a. w. of ook van deze naleving dier bepalingen gevor-
derd kon worden.
ii lntussehen was de llooge Raad, blijkens een reeks
arresten, van meening dat ook bedoelde opvolgers in den
eigendom aan de gemaakte bepalingen onderworpen waren.
ti. -