HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 27

JPEG (Deze pagina), 707.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

. 25 i
exploitatie gebracht en b. ten aanzien van de aan de rivier
en de havens gelegen handelsterreinen.
Over deze handelst·erreinen -een woordje, eigenlijk bui-
. ton d·e orde.
l Ze verkoopen; dat nooit! De waterkant moet niet duur- i
zaam in particuliere h.a.nd·en zijn. De stad afsluiten van de
H iïivier, iz-ou zijn het stoppen van haar bron van welvaart.
J Nu weten wij wel dat een enkel stuk oeveirterrein verkoopen,
nog niet zou zijn afsluiten van de gansche stad. Maar het
zou zijn een stap in de verkeerde richting en moet dus i
aehte.rweg·e blijven.
Ve.r‘k·oop van zulke terreinen geschiedt dan ook. i11 onze
gemeente, gelukkig niet... meer.
Maar dezelfde rede·nen die g·elden tegen verkoop, kun-
nen w.o:1‘den aangevoerd tegen gebruikgeving op langen ter-
mijn. Tegen verhuring voor een tiental jaren kan -» mits
or genoeg terrein langs de kaden vrij blijft --- geen bezwaar
bes~t.a»a;n. lïvenwel moet eirk-end w»o·r·die«n, dat bijzondere redenen
eir toe kunnen leiden, aan eene ,,V'·C1'·Cl‘Clfll”l'1`1Zl” meer toe te
‘ staan dan men in het algemeen doen kan en aan haar ter-
rein voor langeren terinijn. in gebruik te geven. Yooral wan-
neer die firma in ruime mate tot de ontwikkeling van het
h.av·e«nverkeer bijdraagt. Vij me.e·n·en echter dat erfpaelit
alsdan meer geëigend is dan huur.
· Vij hebben ons veroorloofd een weinig uit te weiden
1 over de exploitatie van haventerreinen, en zulks in verband
_ m.et de grondexploitatie. die zou zijn het voorwerp van
l een in te stellen grondbedrijf. Het is echter niet waar-
sehijnlijk dat de haventerreinen -- fl{·()lllï het al tot de
instelling van zoodanig bedrijf ~ daarin zullen worden opge-
nomen. Daarvoor komen meer in aanmerking de gronden,
aangekocht voor stadsuitbreiiding.
ii Zoolang idie nog niet tot hunne ware bestennning ge-
n kom.en zijn, behooren zij te worden verhuurd ­~ zoo zeiden
i wij reeds. Maar wanneer zij in exploitatie komen. wat moet
W er dan gebeuren met de grondstukken die tot bebouwing
j bestemd zijn?
Tot dusver worden zoodanige grondstukken verkocht.
Maar `dit heeft zijn sehaduwzijde. llet verkochte is me11
il
l
l
si