HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 26

JPEG (Deze pagina), 724.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

W" Y Y >Y Y Y. Y Y I Y i
3 i
. perkt, dat hij het gehuurde slechts 1nag doen dienen tot
het gebruik waartoe het bestemd is. Vij zagen reeds dat
1 de rechten van den erfpachter en den opstalhouder ­­ en
g vooral van eerstgenoemde veel verder gaan. ,
V.at d·en eigenaar aangaat: ln geval van huur komen
de kosten van ­ond­erhoud behalve die van de geringe
_ en «da­gelijksche reparatien, welke de w·et voor rekening van H
i den huurder stelt ·--- ten laste van hem, eig·enaar; ook ge- ii
’ schiedt de aanslag in de grondbelasting te zijnen name.
T Bij erfpacht en opstal is dit anders; de g·eniet·er draagt de
’_ kosten van onderhoud en hij wordt in de grondbelasting
aangeslagen.
; Genoeg om te doen zien dat er punten va.n overeen-
komst mrogen zijn tusschen erfpacht en 0-pstal e-enerzijds en
V huur an·d·erz.ijds, maar dat er va.n gelijkheid nooit ofte nim-
A mer sprake kan wezen.
* Het sp·r.eekt vanzelf. dat het verschil in het dragen van
de lasten zich laat regelen door het bepalen van een hoo-
ll; gere of lagere huur of pacht, en dat overigens, door het
mak·en van nadeire bep.alin·g·en in afwijking of tot aanvulling ·
van de wet, huur nader gebracht kan worden tot erfpacht
of opstal e.n omgekeerd deze laatste rechten nader tot
VJ huur.
lla.ar waarom zouden wij ons van een minder geeigend ·
Fi rechtsinstituut bedienen, na het watmeer passend te, hebben 4
gemaakt, liever dan in eens van het meer geëigend rechts- »
instituut gebruik te maken? i
Het m­ocht dan ook eeuiget verbazing wekken, dat g
kort geleden door den raad is besloten zeker terrein tusschen
de Parkhaven en de St. jobshaven, voor 75 jaren, te ver-
huren, onder conditiën die in vele opzichten aan erfpachts-
recht doen denken. Of mo­eten wij er ons meer over ver-
Mii bazen dat de huurder er niet op gestaan heeft erfpachter
te. zijn? In casu sc.hijnt daar meer reden voor te wezen.
'erhuren door de gemeente komt, naar onze meening, ·‘
te pas, behalve ten aanzien van huizen, die de gemieente
in eigendom heeft en niet voor eigen gebruik benuttigt, j
a. ten aanzien van gronden, door de gemeente, met het oog
op eventueele stadsuitbreiding, aangekocht en nog niet in
« ti
i l
v· l
1 i
N ‘
Het