HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 25

JPEG (Deze pagina), 708.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

n
23
vervreemding vatbaar zijn. Ook kunnen zij met hypotheek
bezwaard en voor schuld geëxecuteerd worden.
De huurder kan g-een servituten vestigen. De erfpach-
ter en de opstalhouder kunnen dit wèl, al is het dan slechts
voor den duur van hun recht.
En veel meer verschilpunten zouden op te noemen zijn
Voor ons doel, h·et geven van een algemreen begrip van `
' bovengemelde rechten, kunnen wij volstaan met wat ge-
zegd is. Alle verschillen vloeiexn daaruit voort, dat huur
is eene verbintenis (pers-o·onlijl< recht), t·erwijl de rechten
van erfpacht en opstal zijn zak·elijke rechten (onpersoon-
lijke rechten).
Volledigheidshalve willen wij -er nog de aandacht op vesti-
gen dat sommige wetsbepalingen aan huur een min of meer
zakelijk karakter geven; eene omstandigheid, die wel eens
aanleiding gegeven heeft tot de bewering, dat huur een
zakelijk recht zou zijn, iets wat niet vereenigbaar schijnt
met de bepalingen van onze wet.
Na ons, 1n·et bovenstaande korte uiteenzetting, van de
xuetenschappelijke zijde van de quaestie te hebben afge-
inaakt, willen wij de aandacht vestigen op den praetischen
kant ren dan treft het ons dat de wretsbepalingen omtrent
huur duiden op een meer voorbijgaand, minder duurzaam
i recht, terwijl de w·etsbepalin,gen omtrent erfpacht en opstal
i doen uitkomen dat die r·echt.en een meer duurzaam, minder
voorbijg.aan·d karakter hebben.
Een huur b.v. voor 30 jaren is wel niet door de wet
l v·erb­o·den, maar de wetgever heeft, bij de regeling van het
onderwerp, toch zeker niet aan zoo`n langen termijn ge-
dacht. Zie b.v. art. 1633 B. NVJ)
Verder is het genot van den huurder in zooverre be-
l *) De huur van landen, zonder geschrift aangegaan, wordt
j gerekend zóó lang te duren, als tot het inzamelen van de vruchten
l noodig is. Z-oo wordt de huur van gronden, waarvan de vruchten
, binnen den loop van een jaar geheel worden ingezameld, gerekend
voor een jaar te zijn aangegaan. En wordt de huur van bouw-
, landen, welke bij afwisselende zaaibeurten bebouwd worden, ge-
rekend te zijn aangegaan voor zoovelc jaren, als er beurten Villl
dien aard zijn. -
l