HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 24

JPEG (Deze pagina), 666.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

`
> i
t
’ 22
· eigendom verknoeht zijn, mits niets verriehtende, waardoor
de waarde van den grond zou worden verminderd, zoodat
` hij geen al`- of uitgravingen van steen, steenkolen, turf, klei
j enz. doen mag, ten ware · · zoo spreekt art. 769 B. V. -·~
de ontginning reeds moeht zijn aan.gevang·en, toen zijn reeht
geboren werd.
« Des opstalhouders reeht omvat sleehts het hebben tstieh-
ten) van gebouwen, “­t~t·’1m ot` beplantingen. '
° Beide reehten kunnen worden gevestigd om niet of
i tegen een prijs in·eens.
. Tot het wezen van het reeht van erfpaeht behoort het
A ; betalen, door den genietier, van eene jaarlijksehe pacht in
geld of in vtiortbrengselen.
Tot het wezen van het reeht van opstal behoort dit
niet, maar het kan er aan verbonden worden.
i. llet reeht van erfpaeht, verleend voor bepaalden tijd,
ii tegen eene jaarlijkseh·e paeht · - ook wel genaamd eanon
gi waarvan het bedrag ecjuivaleert met de waarde van het
genot, vertoont veel overeenkomst met huur.
I ()ok kan het opstalreeht wel wat op huur gelijkend
gemaakt worden. Maar toeh zijn beide rechten, in aard
i’ en karakter, zeer van huur versehillenid. j
ïï_ llet reeht van den huurder is van niet zo~o’n absoluten
er aard, als dat van den erfpaehter ot den opstalliouder. jj
I_ Zoo mist de huurder het reeht om zieh in het bezit van ii
zijn gehuurde te doen handhaven, wanneer hij in zijn b·ezit l
gestoord is; omdat de huurder het goed bezit (houdt) voor
een an­der, den eigenaar, wien het in.stellen der bezitsaetiei T
toekomt. De huurder heeft slechts het reeht om van den
verhuurder vermind.ering van den huurprijs te vorderen. i
De erfpaehter en de opstalhouder hebben wel het reeht Y
om zieh, ingeval van stoornis, in hun bezit te doen handhaven; Y
want zij bezitten voor ziehzelf.
,l)es huurders reeht heeft niet zoodanige zelfstandigheid
dat het voor vervreemding vatbaar is. De huurder mist, I
in het algemeen, het reeht om de huur aan eten derde
af te staan of over te dragen, of wel lieg; gehuurde onder
Q of weder te verhuren. E
De rechten van erfpaeht en van. opstal zijn gewone
vermogensbestanddeelen, die voor verkoop of andere ver-
+4
it
· _ i