HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 23

JPEG (Deze pagina), 666.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

z
j II. GRONDEXPLOITATIE.
·-`_/,­,,`,­`J-­­­ï.«.,x/.,·,·/
ln het vorige hoofdstuk hebben wij het gehad over de
instelling van een g,r,ondbe.drijf, voor de exploitatie der aan
de gemeente toebehoor:ende onroerende zaken. Thans willen
wij het hebben over het verhuren en vervreemtden van ter-
reinen, handelingen di·e tot bedoelde exploitatie behooren.
ln geval van verhuring gaat geen eigendoun over; slechts
wordt het gebruik, tijdelijk, tegen zekeren prijs --­ periodietk
betaalbaar -- afgestaan.
ln geval van vervreemding heeft er meer dan afstand van
gebruik plaats; er wordt eigendom overgedragen. Die eigen-
domsove.ridrach·t kan echter zijn volstrekt of beperkt.
Verkoop, ruiling e·n schenking zijn vormen van. volstrekte
i eigendomsove.rdr.acht. De. vervreemdelr is voor goetd zijn eigen
dom kwijt tegen een prijs, tegen ander goed of om niet
i Uitgiften in erfpacht en opstal zijn vormen van beperkte
A eigendomsoverdracht. De eigendom gaat slechts voor een
deel over, een ander deel blijft aan den eigexnaar. Opmer
king verdient daarbij dat het deel van den eigendom, dat
aan den eigenaar verblijft, d·e.n naam ,,·eigendom" behoudt,
hoewel voorzien van het bijvoeglijk naamwoord ,,onvolko-
1nen"; terwijl het verleende recht een eigen nieuwen naam
erlatngt en ·gen­oem,d wordt, naar gelang van omstandigheden,
j recht van erfpacht of recht van opst.al.
j Deze rechten zijn z.g. genotgevende rechten en kunnen
worden verleend voor onbepaalden tijd (van den kant des
, eigena.ar.s opzegbaar, na verloop van dertig jaren; artt. 76O
en 783 B. V.l, voor bepaalden tijd of voor eeuwig.
lt De omvang van het recht van erfpacht is grooter dan
» die van het recht van opstal.
De erfpachter oefent alle rechten uit, welke aan den