HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 22

JPEG (Deze pagina), 724.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

­ 1
_ 20 · ,
· De leeningen ten laste van het bedrijf aangegaan, zijn
i schulden der gemeente.
§ Het in even gemeld artikel bedoelde gedeelte der schuld, .
_ moet echter worden afgelost. Dat is d·e gemeente verplicht
tegenover d·e sehuldeischers. D·e leeningen zullen, zooals wij
- ons voorstellen, met h·et oog op den aard van h·et bedrijf
en in verband met zijn draagkracht, onder bijzondere voor-
* waarden aang·e.g.aa.n worden. Vl/`ann«eer het gedachte even
? wicht verbroken is, dan moet dit door aflossing hersteld
E worden. .
X ' Nog deze opmerking.
p De ontwerp-verorldening spreekt niet van winst of verlies.
pi H­et verlies kan op de rekening der gemeente worden
D. afgeschreven --- zooals wij hiervoor reeds opmerkten. Bij-
passen van verlies zal niet licht noodig zijn. Ma.ar de niet
te verwachten, doch denkbare mog·elijkheid bestaat, dat het
bedrijf zoo zwaar debet zou komen te sta.an bij den gemeente-
lj ontvanger, »» terwijl geene nieuwe leeningen geslotexn zou-
den kunnen worden - dat aan geen aanzuiveren gedacht zou
{ kunnen worden en d·e raad zou moeten besluiten bedoeld ,
gl debet uit de wer-eld te helpen door het bedrag over te l
boeken, op d·e rekening der gemeente. D
ij) En d.e winst? Die kan w.orden... bijg·eschr.eve.n op de V
rekening der gemeente. Maar laat ons hopen en verwachten "
dat, na v-erloop van niet al te langen tijd, de raad vrijheid
zal kunnen vinden t·e besluiten o·m golden, als verzilverde
winst, aan het bedrijf te onttrekken. i
Aan het slot van dit hoofdstuk gekomen spreken wij de
` hoop uit, dat onze beschouwingen iets mogen bijdragen tot
het slagen dear pogingen van de heereln Van Dorp c.s. om ï
tot de instielling van een afz·on­d·erlijk grondbedrijf te gera-
ïij ken, terwijl wij ons veroorloven a.cht·er hoofdstuk ll, nevens
het mee.rgen·o«em.de on.t»w«erp der heeren Van Dorp c.s. (bij- jj
lage 1), te laten volgen een ontwerp-.verordening, bevattende
eene regeling, van e·en gron·db»e«drijf voor de gemleente Am-
sterdam (bijlage 3) en het besluit, tot regeling van een
g·r.ondbe-clrijf voor de g.e­m·e·en¤tle Utrecht (bijlage 4). i